Predstavitev zveze

Ribiška zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu RZS) je samostojna in nepridobitna zveza društev. Deluje na podlagi Zakona o društvih in Zakona o sladkovodnem ribištvu.

RZS je zveza vseh ribiških družin (v nadaljnjem besedilu RD), organiziranih po Zakonu o društvih. V RZS je 64 RD, ki imajo od letošnjega leta 2010 sklenjene koncesijske pogodbe za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših.

RD in s tem tudi RZS, delujejo v javnem interesu. RD upravljajo z vodnim življem v približno 90% sladkovodnih površin, približno 10% pa je t.i. izločenih vod. To so vode, izvzete iz ribiških okolišev: komercialni ribniki in vode posebnega pomena. V slednjih izvaja ribiško upravljanje Zavod za ribištvo Slovenije.

RZS je krovna organizacija slovenskih sladkovodnih ribičev.

Namen delovanja RZS je uresničevanje skupnih in posebnih interesov članov na področju sladkovodnega ribištva v Sloveniji, opredeljenih v strategiji delovanja RZS. Cilji delovanja RZS so:

—   ohranjanje narave in ribjih populacij,

—   varstvo naravne in kulturne dediščine s področja sladkovodnega ribištva,

—   ohranjanje in nadaljevanje ribiške tradicije na Slovenskem,

—   enotno delovanje in nastopanje članov navzven in

—   zagotavljanje dodatnega financiranja za svoje delovanje iz zunanjih virov.

RZS v okviru osnovnih nalog in obveznosti:

—   sodeluje z državnimi organi in zastopa interese članov(RD) pri njih,

—   zastopa interese članov v postopkih priprave zakonskih in podzakonskih aktov,

—   nudi članom strokovno podporo za doseganje optimalnih rezultatov poslovanja zlasti pri:

izdelavi mnenj za osnutek načrta upravljanja v ribiškem območju,izdelavi mnenj za osnutek ribiškogojitvenega načrta (RGN),pripravi letnih programov ribiškega upravljanja in pri poročanju Zavodu za ribištvo Slovenije (ZZRS),gradnjah in drugih posegih na območju ribiškega okoliša,ugotavljanju škode ob poginih rib in uveljavljanju odškodnine,postopku pridobivanja ali odvzema koncesije,

—   pripravlja program strokovnega usposabljanja ribičev ter organizira usposabljanje in preverjanje znanja za ribiča - pripravnika in izdaja potrdila o izpitih za ribiča,

—   v sodelovanju z ZZSR pripravlja predloge programov strokovnega usposabljanja delavcev za opravljanje nalog ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova, ribiškega čuvaja in ribogojca,

—   pripravlja strokovne podlage in organizira delo z mladimi ribiči,

—   organizira športno tekmovalne dejavnosti za državna prvenstva in nastope v tujini,

—   sodeluje s strokovnimi institucijami na temo sladkovodnega ribištva,

—   sodeluje z javnim ZZRS na temo sladkovodnega ribištva,

—   sodeluje z nevladnimi organizacijami na skupnih projektih,

—   se povezuje, včlanjuje in deluje v mednarodnih organizacijah, ki povezujejo sladkovodne ribiče;

—   seznanja javnost z delovanjem RZS,

—   izdaja glasilo Ribič,

—   vodi evidence o svojih članih, o opravljenih preverjanjih znanja za ribiča in drugih strokovnih usposabljanjih, o prejemnikih priznanj ter o prejemnikih in naročnikih glasila Ribič,

—   upravlja s premoženjem RZS,

—   izvaja potrebne postopke in ukrepe za pridobitev finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti RZS iz naslova državnih in evropskih sredstev,

—   opravlja druge naloge, ki so opredeljene v letnem programu dela.

Naloge, ki jih RZS izvaja v širšem interesu iz dodatno pridobljenih finančnih sredstev:

—   naloge s področja varstva voda in vodnega življa,

—   organiziranje pospeševalne dejavnosti v sladkovodnem ribištvu,

—   podpora raziskavam s področja sladkovodnega ribištva,

—   skupna promocija turističnega ribolova doma in v tujini,

—   izvajanje druge publicistične dejavnosti povezane s sladkovodnim ribištvom,

—   skrb za urejanje in vodenje Slovenskega ribiškega muzeja ter drugih skupnih projektov ter sodelovanje s Tehniškim muzejem Slovenije.

Poleg zgoraj navedenih nalog opravlja RZS kot javno pooblastilo tudi naloge, za katere jo pooblasti     minister:

—     pripravlja in organizira strokovna usposabljanja delavcev za opravljanje nalog ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova, ribiškega čuvaja in ribogojca,

—     izvaja programe usposabljanj, preverja znanja in izdaja potrdila o usposobljenosti,

—     vodi evidenco o opravljenih nalogah na podlagi pooblastila ministra in o tem letno poroča ZZRS.

RZS opravlja tudi nekatere nepridobitne naloge.

Po odločbi Ministrstva za okolje in prostor (MOP) iz leta 2007 ima tudi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave in po odločbi Ministrstva za okolje in prostor (MOP) iz leta 2010 tudi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju varovanja narave.

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks