Zakonodaja s področja sladkovodnega ribištva

Zakonski predpisi

 

Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib)

Zakon o vodah (ZV-1)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1B)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A)

Zakon o društvih (ZDru-1 UPB2)

 

Podzakonski predpisi

 

Uredba o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih

Uredba o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji

Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah

Uredba o koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v R Sloveniji

Uredba o pravilih ravnanja v zvezi z ukrepanjem ob poginih rib

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

     - seznam zavarovanih živalskih vrst

     - seznam zavarovanih habitatov varovanih živalskih vrst

Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah 

Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu

Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova

Pravilnik o komercialnih ribnikih

Pravilnik o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah

Pravilnik o pogojih in načinu smukanja prostoživečih domorodnih ribjih vrst

Pravilnik o vsebini in obliki značke in službene izkaznice ribiškega čuvaja ter poročanju in vodenju evidenc o opravljanju ribiškočuvajske službe

Pravilnik o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za poribljavanje

Pravilnik o centralnem registru objektov akvakulture in komercialnih ribnikov ter o zbiranju podatkov o staležu in proizvodnji akvakulture

 

 

Predpisi Ribiške zveze Slovenije


Statusni in organizacijski akti

 

Interni akti ribiških tekmovanj

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks