Jul 29, 2022

PISMO MOP: Izredne razmere na vodotokih zaradi suše

Ministrstvo RS za okolje in prostor

Dunajska cesta 48

1000 Ljubljana

gp.mop@gov.si

Minister Uroš Brežan

 

Zadeva:          Izredne razmere na vodotokih zaradi suše     

 

 Spoštovani gospod minister,

 

na vas se obračamo s prošnjo za navodila in ukrepanje – kratkoročno, da se čim bolj prepreči pogine rib v trenutni situaciji in dolgoročno, da se izboljša ekološko stanje naših voda in s tem omili posledice suš, kakršnim smo priča zadnja dva tedna.

Kot vam je znano, so zaradi pomanjkanja padavin trenutno vodostaji v naših rekah rekordno nizki, po večini države se struge izsušujejo. Poleg tega se preostala voda, predvsem zaradi pomanjkanja obrežne vegetacije, pregreva, to pa v kombinaciji z onesnažili vodi v pogine rib. Te smo zabeležili že na rekah Savi, Savi Bohinjki, Savinji, Gradaščici, Kamniški Bistrici… in drugih, vključno s havarijo na Malem grabnu. Še posebej so zaradi visokih temperatur ogrožene salmonidne vrste, ki za preživetje potrebujejo hladno, s kisikom bogato vodo. Številne pregrade na rekah jim onemogočajo umikanje v hladnejše refugije, zatočišča v izvirnih delih rek, kjer so temperature nižje. V opisani situaciji tako danes od vas pričakujemo začasno popolno prepoved posegov oziroma del v vodotokih, v prihodnosti pa zavzemanje za obnovo celovitosti naših rek. Kakršnokoli poseganje v vodna telesa v času tako kritičnih razmer, kot smo jim priča, lahko pomeni katastrofalne posledice za prizadete vodne ekosisteme z množičnimi pogini ne le rib, temveč tudi vseh ostalih vodnih in obvodnih organizmov. S prepovedjo posegov pa lahko posledice trenutnih razmer vsaj omilimo.

Sočasno, vas želimo opozoriti, da je za trenutne razmere v veliki meri odgovorno neustrezno upravljanje z vodami v Sloveniji. Že vsaj 30 let je znanstveno dokazano, da z reguliranjem vodotokov (uravnavanje strug, oblaganje brežin s kamni, poseljevanje poplavnih ravnic in odstranjevanje obrežne vegetacije) pospešimo vodni tok in povečamo njegovo rušilno moč, s tem pa povečamo poplavni val in ga prestavimo dolvodno. To vodi v povečano poplavno ogroženost, sočasno pa s tem preprečujemo razlivanje vode po poplavnih ravnicah in pospešimo izsuševanje pokrajine, kar vodi v intenzivnejše suše. Izsekavanje obrežne vegetacije ima za posledico pregrevanje vode v strugi, večje izparevanje in pogine rib. V kombinaciji s klimatskimi spremembami, ki prinašajo intenziviranje naravnih pojavov, smo na poti v katastrofo. V reguliranih rekah ni več pestrih življenjskih prostorov (habitatov) za vodne organizme, ni skrivališč, voda se pregreva, ribe zaradi pregrad nimajo možnosti umika v ustreznejše dele vodotokov itn. Rešitev ni v gradnji vedno večjih pregrad in zadrževalnikov, ki imajo ravno nasprotni učinek od željenega (izgube vode iz zadrževalnikov so izrazito višje kot izgube iz tekočih vod) in izrazito zmanjšajo našo sposobnost prilagajanja na podnebne spremembe. Rešitev je v odstranjevanju pregrad, obnovi rek in poplavnih ravnic, zasajevanju obrežne vegetacije. Že več kot 40 let izkušenj z obnovo rek iz tujine kaže, da so ti ukrepi učinkoviti tako v boju s sušami, kot v zagotavljanju poplavne varnosti, hkrati pa imajo številne druge koristi za našo družbo (priložnost za rekreacijo, zniževanje temperature, biotska pestrost,…).

Obe tveganji (suše in poplave) se bosta po napovedih s klimatskimi spremembami v Sloveniji v prihodnosti povečali, zato je nujno, da se to upošteva in predvidi ustrezne ukrepe za prilagajanje tudi v vseh strateških načrtih (predvsem NZPO in NUV). Pri tem vas želimo opozoriti, da so ukrepi na področju voda, načrtovani v NZPO, NUV in v Programu za okrevanje zastareli, izrazito škodljivi za ekološko stanje naših vodotokov in bodo še dodatno poslabšali že tako kritične razmere. Poleg tega seveda, da so neskladni z Vodno direktivo. Na tem področju vas prosimo za pomoč pri pravočasnem, sprotnem vključevanju in sodelovanju v postopkih priprave strateških dokumentov. Ključno je, da se v teh dokumentih in previdenih aktivnostih ne le upošteva in načrtuje izbljšanje ekološkega stanje naših rek, temveč tudi in predvsem upošteva napovedane klimatske spremembe, kakršnim smo že priča v trenutni situaciji.

Nadalje, od vas pričakujemo, da boste sprejeli ukrepe za zaščito vodnih ekosistemov tudi na drugih področjih rabe voda v vaši pristojnosti (npr. prepoved kopanja, veslanja, čolnarjenja, raftiga itn.) ter urgirali in podprli omejevanje rabe voda v pristojnosti drugih ministrstev (npr. kmetijstvo, male hidroelektrarne in hidro-elektrarne), saj so razmere zares kritične za ribe, pa tudi preostale vodne organizme. Ti ukrepi naj vključujejo poostren nadzor in sankcioniranje nelegalnih odvzemov in aktivnosti v času trajanja izrednih razmer.

Končno, nas še posebej skrbijo napovedi za znižanje pretoka reke Rižane pod dovoljen ekološko sprejemljivi pretok. Opozoriti vas želimo, da bi imela takšna odločitev uničujoče posledice za ekološko stanje reke Rižane, z nepredvidljivim obsegom poginov rib in drugih organizmov. Okrevanje tako osiromašenega vodotoka bi bilo dolgotrajno, še posebej zaradi številnih pregrad, ki onemogočajo ponovno naselitev izsušenih delov ob ponovni vzpostavitvi toka. Stališče RZS kot krovne organizacije ribiških družin v tem kontekstu je jasno: znižanje pretoka pod ekološko sprejemljivi pretok je dopustno le v primeru ogroženosti človeških življenj. Ker razpolagamo s podatki, da se predvsem v nočnem času odvzema vodo pod določen biološki minimum vas pozivamo, da s pristojnimi nadzornimi organi, zagotovite spoštovanje določil delnega vodnega dovoljenja in omogočite preživetje rib in ostalega vodnega organizma v tej reki.

 

S spoštovanjem.

 

                                                                                                                                      dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                                                    predsednik RZS

 

Predsednik Ribiške zveze Slovenije, dr. Miroslav Žaberl, je na današnjem sestanku s predsednikom Vlade RS, dr. Robertom Golobom, in sodelavci na ministrstvu opozoril na vse pereče težave v povezavi z nizkimi vodostaji in toplotno obremenitvijo vodotokov. 

 

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks