Mar 21, 2024

SEMINAR ZA RIBIŠKE GOSPODARJE 30. 3. IN 6. 4. TER 20. 4. 2024

Datuma seminarja:        soboti, 30. 3. in 6. 4. 2024                                                    Datum izpita:  20. 4. 2024

Število kandidatov:        največ 35

Zbor udeležencev:          ob 745     ZRD Ljubljana, Šmartno pod Šmarno goro, Povodje 2

                                   izpit: predvidoma 20. 4. 2024 ob 900, .

Vodja seminarja:            mag. Matej LUŠTEK,

 

P R O G R A M   S E M I N A R J A  –  1. dan:

07:45 – 08:00         – Vpis kandidatov v seznam udeležencev za 2. dan seminarja (vsak kandidat zase)

8:00 – 8:50              6.       Predpisi

6.1    Predpisi s področja sladkovodnega ribištva

6.2    Predpisi s področja varstva okolja

6.3    Predpisi s področja ohranjanja narave (osnove varstva rastlin in živali, varstva habitatov, izdaje dovoljenj in soglasij, določb o habitatnih tipih, posebnih varstvenih območij in ekološko pomembnih območij)

6.4    Predpisi s področja upravljanja voda

         Predavatelj: dr. Miroslav ŽABERL, univ. dipl. iur

9:00 – 10:10            11.    Elektroribolov

                                11.1  Pomen in cilji elektroribolova pri ribiškem upravljanju

11.2  Pogoji za izvajanje in potek ter organizacija elektroribolova

Predavatelj: Jože TROJAR, inž.el.

10:15 – 11:45         4.      Ekologija rib in življenjskih združb v vodah

4.1    Osnove ekologije celinskih voda

4.2    Kroženje in pretok snovi v celinskih vodah – eutrofikacija

4.3    Razdelitev celinskih voda

4.4    Življenjske združbe v celinskih vodah

4.5    Problematika vnosa in prenosa tujih vrst

4.6    Vplivi na ribje populacije

12:00 – 14:00         5.      Vplivi na vodno okolje

5.1    Vrste vplivov

5.2    Vrste onesnaževanja in posledice

5.3    Ukrepanje ob poginih rib

Predavatelj: Peter VALIČ, univ. dipl. biol.

 

P R O G R A M   S E M I N A R J A  –  2. dan:

07:45 – 8:00           – Vpis kandidatov v seznam udeležencev za 1. dan seminarja (vsak kandidat zase)

– Pozdrav udeležencem in opis poteka seminarja (vodja seminarja)

8:00 – 9:00              1.      Osnove biologije rib

1.1    Ribe v živalskem sistemu

1.2    Morfologija rib

1.3    Fiziologija rib

9:10 – 10:40            2.      Osnove sladkovodnega ribogojstva

2.1    Zgodovina in pomen ribogojstva

2.2    Vzreja hladnovodnih vrst rib (pogoji, načini vzreje)

2.3    Faze vzreje in ribogojni postopki hladnovodnih vrst rib

2.4    Vzreja toplovodnih vrst rib (pogoji, načini vzreje)

2.5    Faze vzreje in ribogojni postopki toplovodnih vrst rib

2.6    Vzreja hladnovodnih vrst rib za repopulacijo

2.7    Vzreja toplovodnih vrst rib za repopulacijo

2.8    Sonaravna vzreja v gojitvenih potokih

10:50 – 11:20         3.      Bolezni rib

3.1    Splošno o boleznih v intenzivni vzreji in v odprtih vodah

3.2    Opazovanje rib in znaki ob pojavu bolezni

3.3    Znaki ob zadušitvah in zastrupitvah

3.4    Predpisi s področja bolezni rib

Predavatelj: dr. Domen Jaklič, univ. dipl. biol.

 

11:20 – 12:00         odmor za kosilo (hladno malico zagotovi RZS)

 

12:00 – 12:30         7.      Ribiško upravljanje

7.1    Splošno o ribiškem upravljanju

7.2    Dejavnosti ribiškega upravljanja

7.3    Poribljavanja in njihov pomen

12:30 – 13:10         8.      Ribiški kataster

8.1    Osnove in način delovanja

8.2    Ribiška območja, okoliši, revirji, izločene vode

8.3    Dokumenti ribiškega katastra

8.4    Podatki ribiškega katastra

8.5    Pomen podatkovne baze

13:15 – 14:15         9.      Načrtovanje v ribištvu

9.1    Splošno o načrtovanju

9.2    Načrt ribiškega upravljanja v ribiškem območju

9.3    Ribiškogojitveni načrt

9.4    Letni program izvajanja ribiškega upravljanja

14:15 – 14:35         10.    Poročanje v ribištvu

10.1  Letno poročilo o izvajanju ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu

10.2  Ostala poročila v ribištvu

Predavatelj: dr. Domen Jaklič, univ. dipl. biol.

 

Kandidat mora imeti s seboj veljavno člansko izkaznico in pisalo. Vodja seminarja sme po svoji presoji preveriti upravičenost prisotnih, za kar mu je kandidat dolžan izročiti na vpogled svojo člansko izkaznico. Poudarke iz predavanj si bo zapisoval na prejete kopije prosojnic.  

Kotizacija za to usposabljanje je 130 € na kandidata. Glede na veliko število prijav in možnostjo kvalitetne izvedbe usposabljanja, vodstva ribiških družin pozivamo, da prijavijo na seminar do največ tri kandidate iz posamezne RD. Priporočamo tudi, da RD kandidatu krije stroške udeležbe. Prijavitelj kandidatov (RD, ZZRS…) nakaže znesek kotizacije za kandidate, ki so se udeležili seminarja, na račun RZS najkasneje v osmih dneh od prejetega računa. Gradivo za seminar - Priročnik za gospodarje in čuvaje v ribiških družinah (RZS, 2003) z novelami posameznih poglavij (RZS, 2008)je vključeno v ceno usposabljanja in ga dobijo kandidati neposredno na predavanju. Na podlagi nakazanih kotizacij za poimensko navedene kandidate pripravi strokovna služba RZS pregled upravičencev, ki smejo sodelovati na tem seminarju in ga dostavi vodji seminarja ter pripravi podlage za potrdila kandidatom o udeležbi. Pripravi tudi podlage o uspešno opravljenem izpitu.

Datum izpita je postavljen na  20. 4. 2024 na isti lokaciji kot predavanja, ZRD Ljubljana, s pričetkom ob 9:00 uri. Morebitno spremembo termina izpita bodo predavatelji povedali slušateljem na predavanjih. Kandidati in izpitna komisija se zberejo pol ure pred začetkom! Kandidati bodo odgovarjali pisno na 20 vprašanj (glej 11. člen Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja – Ur. l. RS, št. 99/2007). Pisni del izpita traja največ 120 minut. Kandidati, ki so dosegli najmanj 60 % točk (glej 13. člen pravilnika) istega dne opravljajo še ustni del izpita, ki traja največ 20 minut.

 

Bojan LEVAI l.r.,                                                                                                      dr. Miroslav ŽABERL,

predsednik komisije RZS za usposabljanje                                                        predsednik Ribiške zveze Slovenije                                                            

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks