Feb 20, 2024

SEMINAR ZA BODOČE RIBIŠKE ČUVAJE (osnovno usposabljanje)

SEMINAR ZA BODOČE RIBIŠKE ČUVAJE

(osnovno usposabljanje)

 

Datuma seminarja:           16. 3. in 23. 3. 2024 ob 8:00 uri         

Datum izpita:________ 13. 4.  2024 ob 9:00 uri

Število kandidatov:           največ 30

Zbor udeležencev:           ob 7:45 -  ZRD Ljubljana, Šmartno pod Šmarno goro, Povodje 2

Vodja seminarja:               doc. dr. Miroslav ŽABERL.

 

                                

1. dan (ZRD Ljubljana):

07.45 – 08.00       – Vpis kandidatov v seznam udeležencev za 1. dan seminarja (vsak kandidat zase)

– Pozdrav udeležencem in opis prvega dne seminarja (predavatelj prvega predavanja)

 

Teoretični del:

 

I. del OSNOVE GOSPODARJENJA V  RIBIŠKIH OKOLIŠIH  (120 min)

08.00 – 10.00       7 Osnove gospodarjenja v ribiških okoliših

                                7.1 Splošno o ureditvi upravljanja z ribiškim okolišem

                                7.2 Gospodarjenje v ribiških okoliših

                                7.3 Ribiško–gojitveno načrtovanje in ribiški kataster

                                7.4 Problematika sonaravne vzreje avtohtonih rib

                                7.5 Vrste poribljavanj, njihov pomen in izvedba

Predavatelj: dr. Domen JAKLIČ dipl.biol.

 

II.  del:  OSNOVE BIOLOGIJE RIB IN RIBOGOJSTVA (60 min)

10.10 – 11.10       8 Osnove biologije rib

8.1 Ribe v živalskem sistemu

8.2 Telo ribe v smislu morfološke in funkcionalne zgradbe

8.3 Zgradba posameznih organskih sistemov in njihovih osnovnih fizioloških nalog

 

9 Osnove sladkovodnega ribogojstva

9.1 Vzreja postrvi (pogoji, načini vzreje)

9.2 Vzreja krapovcev (pogoji, načini vzreje)

9.3 Ribogojski postopki (smukanje, valjenje)

9.4 Vzreja rib za repopulacijo (sonaravna vzreja v gojitvenih potokih in ribnikih)

9.5 Transport rib

Predavatelj: dr. Domen JAKLIČ dipl.biol.

 

III. del:  POGINI RIB IN ONESNAŽEVANJA VODA (120 min)

11.15 – 13.15       10 Ukrepanje ob poginu rib ali onesnaženju vode

10.1 Vpliv onesnaženja na vodno okolje

10.2 Znaki onesnaženja voda

10.3 Ukrepi ribiškega čuvaja ob onesnaženju voda ali poginu rib

10.4 Odškodninski zahtevki

Predavatelj: Peter VALIČ, univ.dipl.biol., prof.

 

 

2. dan  (ZRD Ljubljana):

07.45 – 08.00       – Vpis kandidatov v seznam udeležencev za 2. dan seminarja (vsak kandidat zase)

– Pozdrav udeležencem in opis poteka seminarja (predavatelj prvega predavanja)

 

Teoretični del:

 

V. del:       PREDPISI S PODROČJA VARSTVA NARAVE, VODA IN SLADKOVODNEGA RIBIŠTVA (20 min)

8.00 – 8.20           2 Osnove o normativni podlagi varstva narave, voda in sladkovodnega ribištva

2.1 Predpisi s področja varstva narave in okolja

2.2 Predpisi s področja  varstva voda

2.3 Predpisi s področja  sladkovodnega ribištva

Predavatelj: dr. Miroslav ŽABERL, univ.dipl.iur.

 

VI. del:  NALOGE, DOLŽNOSTI IN  POOBLASTILA  RIBIŠKEGA ČUVAJA (180 min)

8.30 – 9.30           3 Naloge in dolžnosti ribiškega čuvaja

3.1 Pojem ribiškega čuvaja

3.2 Naloge in dolžnosti ribiškega čuvaja

3.3 Sankcioniranje kršiteljev

3.4 Prepovedi in zapovedi pri izvajanju ribolova

3.5 Ukrepanje ribiškega čuvaja

                                         Predavatelj: dr. Miroslav ŽABERL, univ.dipl.iur.

 

9.40 – 11.10         4 Pooblastila ribiškega čuvaja

4.1 Splošno o pooblastilih ribiškega čuvaja

4.2 Legitimiranje

4.3 Pregled ribolovnega pribora, vabe in ulova

4.4 Začasen zaseg priprav za ribolov in trajen zaseg rib

4.5 Začasen odvzem ribolovne dovolilnice

4.6 Prodaja ribolovnih dovolilnic

4.7 Fotografiranje in snemanje

4.8 Pravica do nošenja orožja        

Predavatelj: dr. Miroslav ŽABERL, univ.dipl.iur.

 

11.20 – 11.50       5 Delovanje ribiškega čuvaja

5.1 Organizacija dela v ribiško čuvajskem okolišu

5.2 Taktika dela ribiškega čuvaja

5.3 Metodika dela ribiškega čuvaja

5.4 Sodelovanje ribiškega čuvaja s policijo in drugimi pristojnimi službami

         Predavatelj: dr. Miroslav ŽABERL, univ.dipl.iur.

 

12.00 – 12.30       Odmor za kosilo   (hladen obrok, zagotovi RZS)

 

Praktični del:        UČNA DELAVNICA – DOLŽNOSTI, POOBLASTILA ter DELOVANJE  RIBIŠKEGA ČUVAJA (160 min)

 

12.30 – 13.30       Reševanje dveh praktičnih primerov ukrepanja ribiškega čuvaja v primeru nedovoljenih dejanj  v ribiškem okolišu z uporabo različnih pooblastilnih institutov in ukrepov (metoda: case study, individualno)

                                         Moderator: dr. Miroslav ŽABERL, univ.dipl.iur.

 

13.40 – 14.30       Priprava in pisanje različnih pisnih izdelkov (poročilo o ugotovitvah ribiškega čuvaja; pisna prijava – disciplinski komisiji, prekrškovnemu organu, ovadba policiji ali na državno tožilstvo; zapis o poravnavi.)

                                         Moderator: dr. Miroslav ŽABERL, univ.dipl.iur.

 

14.40 – 15.30   Predstavitev posameznih konkretnih primerov iz prakse, izkušnje pri dosedanjem sodelovanju s

                          policisti in organizaciji ribiško čuvajske službe v RD Bled

       Predavatelj: Samo NOVAK, RD Bled

 

VII. del: DELOVANJE  RIBIŠKEGA ČUVAJA IN SODELOVANJE Z DRUGIMI PRISTOJNIMI SLUŽBAMI (60 min)

 

15.40 – 16.40       6 Povezovanje in sodelovanje z ribiško inšpekcijo v smislu prekrškovnega postopka

6.1 Zakon o prekrških, hitri postopek, postopek na okrajnem sodišču

6.2 Prekrškovni organi in izrekanje glob

6.3 Ribiški čuvaji kot prekrškovni organi z vidika ribiške inšpekcije in sodelovanja med ribiškimi čuvaji ter ribiško inšpekcijo

                                         Predavatelj: mag. Slavko ŠIŠKO, dr.vet.med, ribiški inšpektor

 

Kandidat mora imeti s seboj veljavno člansko izkaznico in pisalo. Vodja seminarja sme po svoji presoji preveriti upravičenost prisotnih, za kar mu je kandidat dolžan izročiti na vpogled svojo člansko izkaznico. Poudarke iz predavanj si bo zapisoval na prejete kopije prosojnic. Po zaključenem drugem delu seminarja prejmejo udeleženci, ki so se udeležili obeh delov seminarskega usposabljanja, potrdilo o praktičnem usposabljanju, kar je pogoj za pristop k izpitu.

Kotizacija za to usposabljanje je 130 € na kandidata. Glede na veliko število prijav in možnostjo kvalitetne izvedbe usposabljanja, vodstva ribiških družin pozivamo, da prijavijo na seminar do največ tri kandidate iz posamezne RD. Priporočamo tudi, da RD kandidatu krije stroške udeležbe. Prijavitelj kandidatov (RD, ZZRS…) nakaže znesek kotizacije za kandidate, ki so se udeležili seminarja, na račun RZS najkasneje v osmih dneh od prejetega računa. Gradivo za seminar - Priročnik za gospodarje in čuvaje v ribiških družinah (RZS, 2003) z novelami posameznih poglavij (RZS, 2008) -  je vključeno v ceno usposabljanja in ga dobijo kandidati neposredno na predavanju. Na podlagi nakazanih kotizacij za poimensko navedene kandidate pripravi strokovna služba RZS pregled upravičencev, ki smejo sodelovati na tem seminarju in ga dostavi vodji seminarja ter pripravi podlage za potrdila kandidatom o udeležbi. Pripravi tudi podlage o uspešno opravljenem izpitu.

Opravljanje izpita bo navedenega dne na isti lokaciji kot predavanja s pričetkom ob 9:00. uri. Kandidati in izpitna komisija se zberejo pol ure pred začetkom!

Kandidati bodo odgovarjali pisno na 20 vprašanj (glej 11. člen Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja – Ur. l. RS, št. 99/2007). Pisni del izpita traja največ 120 minut. Kandidati, ki so dosegli najmanj 60 % točk (glej 13. člen pravilnika) istega dne opravljajo še ustni del izpita, ki traja največ 20 minut.

 

 

Bojan LEVAI  l.r.                                                                                               dr. Miroslav ŽABERL

predsednik komisije RZS                                                                                 predsednik Ribiške zveze Slovenije

za usposabljanje v sladkovodnem ribištvu

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks