Sep 14, 2023

Pojasnilo o načinu popisa škode na stvareh

Poobjavljamo dopis MKGP vsem ribiškim koncesionarjem

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
DIREKTORAT ZA HRANO IN RIBIŠTVO
SEKTOR ZA RIBIŠTVO
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 25
F: 01 478 90 21
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

Izvajalcem ribiškega upravljanja
Številka: 342-112/2023/98

Datum: 13. 9. 2023

ZADEVA: Obvestilo izvajalcem ribiškega upravljanja o ocenjevanju
škode na stvareh

Spoštovani!
V dopisu podajamo nekaj pomembnih informacij, povezanih s popisom škode
zaradi vodne ujme v avgustu 2023. Najprej bi vas radi obvestili, da smo 12. 9.
2023 na vse RD in subjekte v sektorju akvakulture naslovili obrazec za uradni
popis škode s prilogama A in B, ki ju do 21. 9. 2023 smiselno izpolnijo tisti, ki
so v avgustovski ujmi utrpeli škodo.


Popis je uraden in poteka skladno s sklepom Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: URSZR) št. 844-30/2023-79 DGZR
z dne 8. 9. 2023 na premičninah (stroji, oprema) in zalogah pri RD in subjektih v
sektorju akvakulture.

Pojasnjujemo tudi, da popisujejo škodo na stvareh, kamor sodijo infrastruktura
in živali, občinske komisije. Podlaga za to je Dopolnilni Sklep URSZR št. 844-
30/2023-49 DGZR z dne 28. 8. 2023 k Sklepu URSZR št. 844-30/2023-185
DGZR z dne 10. 8. 2023. Škodo na objektih in (prostoživečih) ribah zato
vse prizadete RD prijavite ustreznim občinskim komisijam najkasneje do
22. 9. 2023.


URSZR smo v izogib nesporazumom na terenu ponovno zaprosili, da po potrebi
pozove občinske komisije k izvajanju popisa škode tudi na živalih na podlagi 44.
člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03,
79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), upoštevajoč tretji in peti odstavek omenjenega
člena, in sicer na obrazcu 6 Priloge 9 Uredbe o metodologiji za ocenjevanje
škode.

 

Pripravil:
Jure Ušeničnik Schifferstein
svetovalec

Jernej Švab
vodja sektorja

Poslano:
- izvajalcem ribiškega upravljanja – posamično po e-pošti.
V vednost:
- Ribiška zveza Slovenije – po e-pošti info.rzs@ribiska-zveza.si

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks