Sep 6, 2023

OPROSTITEV DELA KONCESIJ ZA PRIZADETE RD, INTERVENCIJSKI POSEGI V VODOTOKE DO 30. 6. 2024 PO NOVEM ZAKONU ZIUOPZP

Spoštovana vodstva RD in ZRD,

obveščamo vas da je skladno s pred kratkim sprejetim Zakonom  interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (nadalje ZIUOPZP): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2670/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-odpravo-posledic-poplav-in-zemeljskih-plazov-iz-avgusta-2023-ziuopzp , na podlagi  64. člena tega zakona  določena oprostitev plačila koncesijske dajatve za tiste RD, ki so jim poplave prizadejale škodo. Hkrati vas obveščamo o delavnici Centra za nevladne organizacije Slovenije (CNVOS) o pomoči tistim nevladnim organizacijam, ki so utrpele škodo zaradi poplav. Prav tako vam sporočamo, da so po določilih 50. člena tega zakona razglašeni interventni posegi  v vodotoke do 30. 6. 2024. (glej spodaj objave po točkah). Na RZS bomo predlagali Direkciji za vode RS (DRSV) protokol obveščanja RD o nameravanih posegih. Za RD in ZRD z ribogojnimi obrati, ki so utrpele škodo zaradi poplav,  je relevantna vsebina med vključno 70. člena do 79. členom  ZIUOPZP.

 

Lep pozdrav.

 

 

1. Oprostitev dela koncesij

25. Zakon o sladkovodnem ribištvu

64. člen 

(oprostitev plačila koncesijske dajatve) 

 

(1) Ne glede na 28. in 31. člen ZSRib se koncesionarjem za izvajanje ribiškega upravljanja v skladu z zakonom, ki ureja sladkovodno ribištvo, ki jim je nastala škoda zaradi poplav in plazov, oprosti plačilo koncesijske dajatve v letu 2023 in prvega obroka v letu 2024.

(2) Koncesionarju iz tega člena, ki je koncesijsko dajatev za leto 2023 deloma ali v celoti že poravnal, se plačani znesek upošteva pri plačilu naslednje koncesijske dajatve, in sicer do višine že plačane koncesijske dajatve v letu 2023.

(3) Ukrep se izvaja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2022/2514 z dne 14. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 717/2014 glede njenega obdobja uporabe (UL L št. 326 z dne 21. 12. 2022, str. 8).

(4) Vlada podrobneje določi pogoje in postopek za dodelitev pomoči iz tega člena.

 

2. Pomoč za NVO prizadete v poplavah

»Pravna posvetovalnica: pomoč za nevladne organizacije po poplavah in plazovih avgusta 2023

Datum: 11. 9. 2023, od 10.00 do 11.30 

Lokacija: splet, prek aplikacije Zoom 

Maksimalno število udeležencev: 95 

Kotizacija: brezplačno 

Rok prijave: do zasedenosti prostih mest oziroma najkasneje do 8. 9. do 12.00. Če potrebujete tolmača v slovenski znakovni jezik, nam to prosimo sporočite najkasneje do 6. 9. do 10. ure, da bomo lahko za to pravočasno poskrbeli. 

Kakšno pomoč lahko pričakujejo nevladne organizacije? Kdaj in kako lahko škodo prijavijo društva in ustanove? Kdaj se zavodom izteče rok za prijavo škode? Pod katerimi pogoji velja povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo in višjo silo? Kako lahko zaprosimo za povračilo izplačanega nadomestila plače za delavca, ki je opravljal prostovoljno delo? 

Vodja pravne službe na CNVOS Petra Cilenšek vam bo v ponedeljek, 11. septembra 2023, ob 10. uri v posvetovalnici na Zoom-u razložila, kako že sprejeti ukrepi pomagajo nevladnim organizacijam, in odgovarjala na vaša vprašanja.  

Pravna posvetovalnica bo trajala uro in pol. Udeležba je brezplačna, število mest pa je omejeno.

PRIJAVA

S prijavo se zavezujete, da boste obiskali posvetovalnico. Na posvetovalnici lahko manjkate le, če imate za odsotnost upravičene razloge. Če nam za neudeležbo ne boste posredovali opravičila, bo vaša organizacija izgubila možnost udeležbe na brezplačnih delavnicah CNVOS v naslednjih 12 mesecih.

Ker je povpraševanje za naše delavnice veliko, je prav, da priložnost za udeležbo dobijo tisti, ki nameravajo sodelovati. Če niste prepričani, da boste lahko na posvetovalnici sodelovali, vas prosimo, da mesto prepustite nevladniškim kolegicam in kolegom. Hvala za razumevanje!

https://www.cnvos.si/kaj-pocnemo/izobrazevanja/aktualna/pravna-posvetovalnica-pomoc-za-nevladne-organizacije-po-poplavah-in-plazovih-avgusta-2023/«

 

3. Razglasitev roka interventnih posegov v vodotoke

15. Zakon o vodah

50. člen 

(izvajanje izrednih ukrepov zaradi škodljivega delovanja voda) 

 

(1) Ne glede na 96.a člen ZV-1 lahko organ v sestavi ministrstva, pristojnega za opravljanje posameznih nalog upravljanja voda, za izvedbo izrednih ukrepov zaradi škodljivega delovanja voda v okviru odprave posledic poplav in plazov poleg izvajalcev gospodarskih javnih služb urejanja voda zagotovi dodatne izvajalce, pri čemer se za zagotovitev izvajalcev predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne uporabljajo.

(2) Cena za izvedbo izrednih ukrepov zaradi škodljivega delovanja voda iz prejšnjega odstavka se ne glede na predpise, ki urejajo gospodarske javne službe urejanja voda ter koncesijske akte za izvajanje gospodarskih javnih služb urejanja voda za čas izvajanja interventnih ukrepov zaradi škodljivega delovanja voda ob poplavah in plazovih določi v višini izhodiščne cene in urne postavke, določenih v posameznih koncesijskih pogodbah za izvajanje gospodarskih javnih služb urejanja voda, povečanih za do 50 %.

(3) Obseg in prednostni vrstni red izvajanja izrednih ukrepov zaradi škodljivega delovanja voda iz prvega odstavka tega člena določi s sklepom predstojnik organa v sestavi ministrstva, pristojnega za opravljanje posameznih nalog upravljanja voda, pri čemer se primarno upošteva kriterij varovanja življenja ali zdravja ljudi.

(4) Ukrep iz tega člena se uporablja od 4. avgusta 2023 do 30. junija 2024.

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks