Sep 1, 2023

PRESEK PREJETIH POROČIL RD O ŠKODI PO KATASTROFALNIH POPLAVAH 4. 8. 2023

Na podlagi prejetih poročil posameznih ribiških družin, smo na RZs preipravili povzetek o škodi, ki so jo katastrofalne poplave prizadejale posameznim RD.

 

Porečje Savinje

RD LJUBNO - uničena ribogojnica Podvolovljek z vso opremo (korita, nov elektroagregat za preskrbo z el. energijo, hladilnik...) - obnova zaradi plazu verjetno ne bo mogoča. Uničenih je cca 150kg enoletne potočnic, 150.000 kosov zaroda ter cca. 200 kg odraslih potočnih postrvi. Ribogojnica Ljubno -  delno uničeni bazeni, poškodovani prekati in dotočni kanal. Odneslo je cca. 3000 kg dvoletne potočnice in vso plemensko jato potočnice. Uničena je velika večina ribogojniške opreme, transportni bazen,  čoln,  hladilnik, elektroagregat. Uničeni obe vozili za prevoz rib. Ribiški dom močno poškodovan (uničen ves inventar, okna, vrata in gostinska infrastruktura, razpokali so zidovi doma, poškodovana hladilnica). Močno je poškodovan večnamenski lesen objekt pri ribiškem domu, uničena dva hladilnika, odneslo je vse komplete masivnih lesenih miz in stolov. Vsi vodotoki okoliša RD Ljubno so zaradi poplav v celoti spremenili svojo podobo, zato je ocena izpada ribjega življa na vsaj 80-90% populacije pred ujmo. 

 

RD MOZIRJE – velika škoda na ribjem življu Savinje (90-100%), Drete (90%) in vodotokih mozirskega okoliša  (gojitveni potoki, potoki brez upravljanja, rezervati - 100%) mlinščice 90%, ribnik Gaj 90%. Predvideni stroški sanacije ribnika: 20.000,00 eur. Skupna škoda na objektih in opremi RD Mozirje 40.000,00 eur.

 

RD ŠEMPETER  - veliko škoda na vseh treh revirjih revirju Savinje,  Letuški strugi, vsi ribniki v Preserju so bili poplavljeni. Škoda na domu RD v pritličnem delu, uničen klubski prostor, poplavljeni vsi skladiščni prostori, uničen del dokumentacije, krma za ribe in oprema za izvajanje gospodarskih dejavnosti. Popolnoma je uničen park ob ribiškem domu (tri hiške uničene, odplavljena vsa  opremo parka). Ocena škode na staležu rib v Savinji ni bila mogoča zaradi blatnosti vode, pričakuje pa se, da bo zelo velika.

 

RD CELJE – ni neposredne škode na materialu RD, zelo veliko naplavljenih rib iz gorvodnih predelov Savinje (potočnice, lipani, sulci, podusti, ipd.). Veliko najdenih poginulih rib na poplavnih poljih. Škoda na ribjem življu v Savinji, Hudinji in Ložnici verjetno visoka, verjetno več tisoč evrov. 

 

RD LAŠKO – popolnoma prizadeta mrtvica Lava, namenjena ribolovu mladincem, poplava je ribe odplaknila. Uničenje tekmovalne steze na Savinji. Velika škoda na Savinji zaradi vseh naplavin in odpadkov. Ribiči so na bližnjih poljih rešili na stotine rib, žal jih je še več poginilo. Škoda na ribjem življu je ocenjena kot zelo velika. Objekti RD niso bili poškodovani. Po ribiških ocenah predvidena sanacija nastale škode znaša 69.000,00 eur. 

 

RD VELENJE

Na ribiškem domu je zalilo skladiščne prostore doma RD zaradi zelo povišanega vodostaja Škalskega jezera. Sam dom so rešili ukrepi odvodnjavanja in visoki robniki nad domom, ki so vodo zadržali. Pogin rib se je zgodil na mehanski rešetki za odvajanje odvečne vode iz Škalskega jezera. Posebej prizadeta je bila reka Paka, glede tega pričakujejo 90-100% škode na ribjem življu, podobno je z mladicami iz gojitvenih potokov.

 

RD PAKA ŠOŠTANJ – velika škoda na vseh vodotokih v okolišu RD (uničene struge vodotokov, jezovi in druga infrastruktura),

 

Porečje Drave in Mure

KOROŠKA RD – ocena popolnega uničenja ribjih populacij v reki Mislinji in Meži ter njunih pritokih. Uničeno desetletno delo vlaganj v obe reki: za  160.000,00 eur za nakup salmonidov in  cca. 60.000 kosov enoletnic in dvoletnic potočnice, vzrejenih v lastni valilnici. Poškodbe na valilnici, popravila so ocenjena na vrednost 10.000,00 eur, odneslo je del matične jate potočnic. Sanacija ribnika (odtrgan del za dovajanje vode) na 10.000,00 eur.

 

RD RADLJE – v večini skoraj v celoti uničeni pritoki Drave v radeljskem okolišu., skupaj z ribjim življem. Trenutno je obseg škode na ribjem življu v sami Dravi težko oceniti, to se pričakuje v naslednjih mesecih.

 

RD RADGONA – škoda zajema zalitje ribiških domov Lisjakova struga in Hrastje Mota, izguba letnega vložka rib in prirasta letošnje drsti. Skupna ocena škode cca 80.000,00 eur.

 

RD PESNICA – škoda zaradi poplavljanj na jezerih Pristava, Radehova in Trojica, kjer je odplaknilo 1,5 tone rib (krap, smuč, mladice vseh vrst rib). Zahtevne bodo sanacije dovoznih poti in podrtih dreves ob jezerih. Ocenjena škoda je na 10.000,00 eur.

 

RD LJUTOMER – s poplavami je bila RD prizadeta že od spomladi (poplavljanje Mure v ribnike). V avgustovski poplavi je poplavilo še več gramoznic, tudi akumulacija Gajševci je poškodovana. Poplavljen tudi star ribiški dom – ocena škode več kot 10.000,00 evrov. Skupna izguba rib ocenjena 8 t krapov, 1000 kosov ščuke, 100 kg somov in 300 kg smučev.

 

RD MURSKA SOBOTA – škode zaradi poplav na revirjih v skupni velikosti 50ha, ocenjena škoda v vrednosti 30.000,00 eur.

 

RD MURA PALOMA – poplavljanje ribnika Lenc, ki se nahaja med reko Muro in Svečanskim potokom. Po kontrolni izlovu (tekmi9, se predvideva se, da je v Muro odplavalo cca 30% rib (amur, krap).Narasli svečanski potok je poškodoval ca 50 m nasipa, ki ga bo potrebno sanirat. Prav tako je reka Mura poškodovala del nasipa dolžine cca 25 m. Preliminarna ocena  škode je za cca 4000,00 eur.

 

RD RUŠE – uničenje gojitvenih potokov (Slepnica, Lamprehtov potok, Radoljna, Bresterniški potok,  Perkov potok, Logarjev potok) - pričakovana zelo velika mortaliteta mladic potočne postrvi iz sonaravne in klasične vzreje. Letni vložki potočnice znašajo vsaj 3.000,00 eur.

 

ZRD MARIBOR – škoda v ribogojnici Komarnik zaradi poplavljanja  potoka ki napaja ribogojnico, iz nje pobegnilo čez varnostno prelivno polje cca 8000 do 1000 kg odraslih krapov in mladic, 300 kg odraslih ščuk in mladic ter 400 kg rdečeok in rdečeperk.

 

Porečje Save in Sore

RD JESENICE – popolno uničenje gojitvenega potoka Završnica 1 in 2 v skupni dolžini 5.7 km. Uničeno obnovljeno drstišče lipana v akumulaciji Završnica, uničen del ribolovnega revirja Save Dolinke od Završnice do Radovne - 1,2 km dolžine. Pričakovan je 100% izpad vsega ribjega življa na opisanih vodotokih. Škode na objektih RD ni bilo.

 

RD RADOVLJICA – zasutje in verjetno 100% pogin rib v gojitvenih potokih Blatnica in Begunjščica.

 

RD BOHINJ -  uničen gojitveni potok Ribnica, popolna sprememba struge potoka. Izgubljen  vložek enoletne potočne postrvi pred cca. dvema mesecema, 10.000 kom in vsa letošnja drst potočnice v potoku. Veliko nanosa v strugi Mostnice, večji del vložka potočnice 5.000 kom ni zaznati. Ocenjena celotna škoda na za  več tisoč evrov.

 

RD MEDVODE – povodenj je bila zelo velika, na mestih, kjer so se včasih ribe skrivale jih ni bilo. Prizadet en najboljših revirjev sulca v Sloveniji.  Veliko poginulih rib, salmonidov in ciprinidov, je bilo najdenih poginulih na poplavljenih poljih. Domneva je, da so od salmonidov preživeli le redki primerki. Po oceni RD bo za leto 2024 znesek vzdrževalnega vlaganja znašal 45.990,00 eur in znesek dopolnilnega vlaganja 57.690,00 eur.

 

RD BISTRICA DOMŽALE – uničena struga Kamniške Bistrice, Pšate in gojitvenih potokov na tem območju. Ocenjena škoda na ribjem življu je med 90- 100%. Popolni pogini rib tudi v mlinščicah, ker so naplavine zaprle dotok vode.  V gojitvenih potokih, ki so hudourniške narave pričakovan popolni pogin vloženega zaroda (skupaj 32.500 kosov zaroda).

 

RD STRAŽA SAVA –  premoženjska škoda na ribiškem domu, poplavljen je gostinski lokal v kleti doma. Ribnike ob Savi je prekrila poplavna voda, odneslo cca 90% rib. Obseg škode na ribjem življu v Savi trenutno neznan, verjetno pa bo velik.

 

RD LITIJA – narasla voda poškodovala ribiški dom (pisarna, kletni prostori, omare,  uničen del arhiva RD). Poškodovan ribnik Mačkovna (uničena urejena  tekmovalna trasa in pripadajoči material, in 1500 kg rib- krapi amurji, ribji drobiž), zasutje pritoka in odtoka iz ribnika. Stanje škode na ribah v reki Savi ni znano. Skupna materialna škoda ocenjena na 18.000,00 eur.  

 

RD ŽELEZNIKI – podobno kot RD Sora in  Žiri, so podatki o škodi na življu podani v Excel tabeli glede na podatke preteklih inventarizacij Selške Sore in vložkov v gojitvene potoke – skupna škoda je ocenjena na 78.782,30 eur.

 

RD ŽIRI  - podatki o škodi na življu podani v Excel tabeli glede na podatke preteklih inventarizacij Selške Sore in vložkov v gojitvene potoke – skupna škoda je ocenjena na 76.600,19 eur, v kar je vključen intervencijski izlov in izpad prodaje dovolilnic.

 

RD VISOKO – velika škoda na poplavljenem ribiškem domu (elektro-odlovna oprema, pohištvo, arhiv, elektroinstalacije). Škoda na ribjem življu v okolišu je sigurno ogromna, a jo trenutno ne morejo oceniti. Pričakovan je izpad precejšnjega dela dohodka od turističnega ribolova. Skupna ocena škode na domu , uničenja letošnjega vložka rib in izpada prodaje kart je ocenjena na 17.000,00 eur, verjetno pa bo dejanska škoda še večja.

 

RD SORA – skupna škoda ocenjena na podlagi inventarizacij in vložkov rib skupaj s škodo na opremi in poslopju RD je 177.343,99 eur, kar presega desetletne prihodke RD. 

 

RD DOLOMITI – pritok Božna zajezen zaradi naplavin, popolni izpad vlaganj mladic potočnice v gojitvene potoke. Škoda na ribji populaciji Gradaščice ocenjena kot ogromna.

 

RD RADEČE – ni zaznati posebne škode, zapolnjena zadrževalnik pri ribniku Juvančičev bajer, škoda na ribah v Savi trenutno neznana.

 

Porečje Soče in pritokov

RD TOLMIN – visoka voda prizadela Bačo, ocena škode na ribjem življu je vsaj 80%, podobna ocena je za gojitvene potoke. Škoda bo predvidoma tudi zaradi zasutja drstišč, na podlagi izkušenj poplav iz 2007.

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks