Mar 15, 2023

SKLIC 1. SEJE SKUPŠČINE RZS V MANDATU 2022- 2027

Na podlagi 19. člena Statuta Ribiške zveze Slovenije je upravni odbor RZS na seji dne 9. marca 2023, sprejel sklep o sklicu skupščine RZS, ki bo 30. marca 2023 ob 17:00 uri v veliki dvorani ČZS Lukovica, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica.

 

Za sejo skupščine UO RZS predlaga naslednji dnevni red:

 

 1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine (predlagatelj: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL).
 2. Izvolitev zapisnikarice, verifikacijske komisije in dveh overiteljev zapisnika. (predlagatelj: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL).
 3. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti in verifikacija mandatov članov skupščine (poročevalec: predsednik verifikacijske komisije).
 4. Glasovanje o dnevnem redu seje (poročevalec: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL).
 5. Obravnava poročila o realizaciji sklepov in pobud s 5. seje skupščine v mandatu 2017-2022 (poročevalec: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL).
 6. Obravnava in sprejem letnega poročila RZS za leto 2022 (poročevalec: predsednik dr. Miroslav ŽABERL).
 7. Obravnava in sprejem poročila NO RZS o poslovanju v letu 2022 (poročevalec: predsednik NO Dušan PEČNIK).
  1. Obravnava predloga o višini članarine za leto 2024 in okvirnega finančnega plana za leto 2023 (poročevalec: predsednik dr. Miroslav ŽABERL).
  2. Predlog UO RZS za povišanje osnove za obračun osnovne plače delavcev strokovne službe RZS (poročevalec: predsednik dr. Miroslav ŽABERL)
  3. Predlog pooblastila UO RZS za potrditev vloge o sofinanciranju športa v RZS (poročevalec: predsednik dr. Miroslav ŽABERL).
  4. Predlog sprememb Statuta RZS in Poslovnika o delu skupščine RZS – sklic skupščine na daljavo (poročevalec: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL)
  5. Predlog sprememb Pravilnika RZS o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov (poročevalec: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL, Bojan LEVAI, predsednik KUR)
 8. Obravnava in sprejem strategije in načrta dela RZS v mandatu 2022-2027 (poročevalec: predsednik dr. Miroslav ŽABERL).
 9. Izvedba nadomestnih volitev za predstavnika RD iz območja ZRD Ptuj v UO RZS (poročevalec: predsednik dr. Miroslav ŽABERL in Peter Solar, predsednik kandidacijske komisije).
  1. Vprašanja in pobude predsednikov in zastopnikov RD.
  2. Podelitev plakete Ivana Franketa.
  3. Podelitev nagrad petim najboljšim RD na natečaju DMR za najuspešnejšo RD pri pridobivanju mladih v letu 2022.

 

Glede dodatne točke dnevnega reda opozarjamo na določilo 3. člena Poslovnika o delu skupščine RZS, ki se glasi: »Član RZS ali (stalni) član skupščine, ki želi predlagati spremembo oz. dopolnitev dnevnega reda, mora to pisno sporočiti najmanj osem dni pred sejo. Svoj predlog mora obrazložiti. Če je izpolnjen ta pogoj, skupščina pred sprejetjem dnevnega reda najprej glasuje o predlagani spremembi oz. dopolnitvi in nato o dnevnem redu v celoti

 

Za prijavo k razpravi se je potrebno pred začetkom seje skupščine prijaviti s prijavnico, razprava se izvede po vrstnem redu prijav, skladno z  8. členom Poslovnika o delu skupščine RZS ki določa:  »Razpravljavci, ki predstavljajo stališča skupna po posameznih območjih, razpravljajo pred drugimi. Drugim prisotnim daje predsedstvo skupščine besedo po zaključku razprave članov. Predsedstvo skupščine sme razpravo časovno omejiti.« Kakršnekoli druge oblike prijav na razpravo, se ne bodo upoštevale.

 

Vse prisotne na seji skupščine RZS posebej opozarjamo, da:

- predstavniki RD, ki ne bodo imeli pravočasno urejene podatke (točni podatki o zakonitem zastopniku, napačna ali prepozno oddana pooblastila za zastopanje RD, napačni obrazec pooblastila) ne bodo mogli zastopati in imeti glasovalnih pravic za matično RD in se bodo seje skupščine lahko udeležili zgolj kot opazovalci. Za pravočasno oddano pooblastilo šteje pooblastilo, ki je prispelo po pošti (navadni, e-pošti) pred sejo oz. na datum seje skupščine oziroma je osebno oddano pred začetkom zasedanja skupščine.

- predsedniki RD so zakoniti zastopniki teh društev in ne potrebujejo pooblastil. Njihovo verodostojnost bo verifikacijska komisija preverjala pred začetkom seje na podlagi podatkov AJPES, ki jih pridobi strokovna služba RZS;

- verifikacijska komisija bo preverjala in dosledno izvajala določbe 3. člena statuta RZS (člani UO RZS, predsednik RZS, člani NO RZS ali člani arbitraže RZS ne morejo biti člani skupščine RZS) in 5. člena poslovnika RZS o delu skupščine (sklepčnost ugotavlja verifikacijska komisija po pregledu pooblastil članov, ki jih predložijo pred sejo skupščine in o ugotovitvah poroča na seji skupščine). V izogib napakam upravne odbore RD zato pozivamo, da pred imenovanjem preverijo ali predlagani zastopnik ustreza zgoraj omenjenim določilom. Enako velja tudi za predsednike RD, ki so sicer zakoniti zastopniki svojih RD a zaradi svojih funkcij v UO RZS; NO RZS in arbitraži) ne morejo glasovati na skupščini.

Če ob času predvidenem za začetek seje skupščine, ni podana sklepčnost (navzočnost več kot 50% članov, ki morajo imeti več kot 50% glasov), se začetek seje skupščine preloži za 30 minut. Takrat je skupščina sklepčna, če je navzočih več kot 1/3 članov, ki morajo imeti več kot 1/3 glasov.

Vse članice RZS prosimo za zanesljivo udeležbo na volilni skupščini, saj moramo zaradi sprejema predloga sprememb Statuta RZS in Poslovnika o delu skupščine RZS ter sprejema strategije in načrta dela RZS imeti zagotovljeno 2/3 večino članov, ki morajo imeti 2/3 večino glasov.

Seja bo končana predvidoma do 20:00 ure.

 

Na svidenje in DOBER PRIJEM!                                                   

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                   predsednik RZS

Obvestilo: RZS bo predstavnikom zagotovila povrnitev dejanskih stroškov prevoza, ob čemer po možnosti zagotovite racionalni skupni prevoz na sejo skupščine.

 

GRADIVO ZA SKUPŠČINO NAJDETE TUKAJ. 

PRILOGE:

- pooblastilo za zastopanje RD na 1. seji skupščine RZS dne 30. 3. 2023,

- prijavnica za razpravo na 1. seji skupščine RZS dne 30. 3. 2023,

- seznam funkcionarjev ki ne morejo biti člani skupščine RZS v mandatu 2022-2027.

 

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks