Jul 29, 2022

PISMO MKGP: Izredne razmere na vodotokih zaradi suše

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    

Dunajska cesta 22        

1000 Ljubljana  

gp.mkgp@gov.si          

Ministrica Irena Šinko    

 

Zadeva:          Izredne razmere na vodotokih zaradi suše     

 

 

Spoštovana gospa ministrica,

 

na vas se obračamo s prošnjo za navodila in ukrepanje – kratkoročno, da se čim bolj prepreči pogine rib v trenutni situaciji in dolgoročno, da se izboljša ekološko stanje naših voda in s tem omili posledice suš kakršnim smo priča zadnja dva tedna.

Kot vam je znano, so zaradi pomanjkanja padavin trenutno vodostaji v naših rekah rekordno nizki, po večini države se struge izsušujejo. Poleg tega se preostala voda, predvsem zaradi pomanjkanja obrežne vegetacije, pregreva, to pa v kombinaciji z onesnažili vodi v pogine rib. Te smo zabeležili že na reki Savi, Savi Bohinjki, Savinji, Gradaščici, Kamniški Bistrici … in drugih, vključno s havarijo na Malem grabnu. Še posebej so zaradi visokih temperature ogrožene salmonidne vrste, ki za preživetje potrebujejo hladno, s kisikom bogato vodo. Številne pregrade na rekah jim onemogočajo umikanje v hladnejše refugije, zatočišča v izvirnih delih rek, kjer so temperature nižje. V opisani situaciji tako danes kot v prihodnosti od vas pričakujemo navodila za usklajeno ukrepanje in sočasno zavzemanje za obnovo celovitosti naših rek. Na ta način bi lahko omilili posledice različnih naravnih pojavov, katerih intenziteta se s klimatskimi spremembami stopnjuje.

Ribiči smo le ena skupina koncesionarjev in uporabnikov vod, ki poskušamo posledice teh izrednih razmer omiliti, a bomo kljub temu utrpeli škodo. Kljub dejstvu, da nismo regulator upravljanja rib in ribiškega upravljanja, ki bi lahko zapovedal obvezno ukrepanje, smo pred tednom dni, na vse ribiške družine  poslali poziv za prepoved ribiških tekmovanj in prepoved izvajanja ribolova v tistih ribiških okoliših, kjer je stanje problematično. To so v najbolj ogroženih ribiških okoliših  že storili, medtem ko je ribolov v reki Savinji prepovedan že dva tedna. Od vas pričakujemo, prvič, da boste ob morebitnem nadaljevanju toplotnih kriznih razmer vsem ribiškim družinam čim prej izdali in posredovali pojasnila in navodila za ustrezno zaščito ribjega življa in morebitno potrebno ukrepanje. Drugič, da boste podobne ukrepe za zaščito vodnih ekosistemov sprejeli tudi na drugih področjih rabe voda v vaši pristojnosti ter urgirali in podprli tudi omejevanje rabe voda v pristojnosti drugih ministrstev, saj so razmere zares kritične za ribe, pa tudi preostale vodne organizme. Tretjič, da boste izvajali poostren nadzor in sankcioniranje nelegalnih odvzemov v času trajanja izrednih razmer in v dogovoru z drugimi ministrstvi zagotovili ustrezen nadzor tudi na ostalih relevantnih področjih. Pričakujemo tudi, da boste glede na končni rezultat posledic izrednih razmer, razmislili o ustreznem znižanju koncesijske dajatve za letošnje leto zaradi izpada dohodka in zaradi potrebe po naknadnih vlaganjih rib v prizadete ribiške okoliše.

Nadalje, nas še posebej skrbijo napovedi za znižanje pretoka reke Rižane pod dovoljen ekološko sprejemljivi pretok. Opozoriti vas želimo, da bi imela takšna odločitev uničujoče posledice za ekološko stanje reke Rižane, z nepredvidljivim obsegom poginov rib in drugih organizmov. Okrevanje tako osiromašenega vodotoka bi bilo dolgotrajno, še posebej zaradi številnih pregrad, ki onemogočajo ponovno naselitev izsušenih delov ob ponovni vzpostavitvi toka. Stališče RZS kot krovne organizacije ribiških družin v tem kontekstu je jasno: znižanje pretoka pod ekološko sprejemljivi pretok je dopustno le v primeru ogroženosti človeških življenj.

Izraziti želimo tudi svoje ogorčenje nad sporno prakso prelaganja odgovornosti za sanacijo nelegalnih onesnaževanj rek na ribiče. Ribiči nismo odgovorni in ne usposobljeni ter opremljeni za odstranjevanje nelegalno odvrženih smeti in kadavrov v reke, zato od vas pričakujemo, da boste primer odvrženega mesa v reko Gradaščico preučili, identificirali morebitne napake v postopkih odočanja in sprejeli ustrezne korektivne ukrepe, da do podobnih situacij v prihodnosti ne bo prihajalo. Prav tako pričakujemo vaša navodila in podporo pri sanaciji posledic trenutnih razmer, ki se bodo na marsikaterem vodotoku odražale še vrsto let.

Končno, vas prosimo za pravočasno, sprotno vključevanje in sodelovanje v postopkih priprave strateških dokumentov. Ključno je, da se v teh dokumentih in previdenih aktivnostih ne le upošteva in načrtuje izbljšanje ekološkega stanje naših rek, temveč tudi in predvsem upošteva napovedane klimatske spremembe, kakršnim smo že priča v trenutni situaciji. Rešitev ni v gradnji vedno večjih pregrad in zadrževalnikov, ki imajo ravno nasprotni učinek od željenega (izgube vode iz zadrževalnikov so izrazito višje kot izgube iz tekočih vod). Rešitev je v odstranjevanju pregrad in obnovi rek in poplavnih ravnic. Že več kot 20 let izkušenj z obnovo rek iz tujine kaže, da so ti ukrepi učinkoviti tako v boju s sušami, kot v zagotavljanju poplavne varnosti. Obe tveganji se bosta po napovedih s klimatskimi spremembami v Sloveniji v prihodnosti povečali, zato je nujno, da se tako v Programu upravljanja rib, kot v RGNjih te spremembe upošteva in predvidi ustrezne ukrepe za prilagajanje.

  

S spoštovanjem.

 

                                                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                                                    predsednik RZS

 Predsednik Ribiške zveze Slovenije, dr. Miroslav Žaberl, je na današnjem sestanku s predsednikom Vlade RS, dr. Robertom Golobom, in sodelavci na ministrstvu opozoril na vse pereče težave v povezavi z nizkimi vodostaji in toplotno obremenitvijo vodotokov. 

 

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks