Jun 9, 2022

ZADEVA – PROBLEMATIKA LASTNINJENJA ZEMLJIŠČ PO ZAKONU O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS IN MOŽNOST BREZPLAČNEGA ZAKUPA OZIROMA NAJEMA PO SPREMEMBI ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH - OBVESTILO

 Spoštovana vodstva RD in ZRD,

 

kar nekaj RD oziroma ZRD se je v preteklih letih srečevalo s problematiko lastninjenja kmetijskih zemljišč in gozdov. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS oziroma od njega pooblaščeni organizaciji so namreč na osnovi 14. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije zahtevali podpis pogodb o brezplačnem prenosu zemljišč na Republiko Slovenijo, na katerih so pred 11.03.1993 imele ribiške družine oziroma ZRD v zemljiški knjigi vknjiženo pravico uporabe ali drugo podobno pravico. Nekatere so na podlagi sodnih odločb ali pogodb o brezplačnem prenosu, sklenjenih s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, to tudi storile.

 

Dne 13.04.2022 pa so začele veljati dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki prinašajo novosti v zvezi z možnostjo brezplačnega zakupa oziroma najema kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti Republike Slovenije, s katerima upravljata Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov in družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. Dopolnitve so opredeljene v 105 a členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/1227/1627/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22), ki določa:

Ne glede na določbe zakona, ki ureja sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ter zakona, ki ureja gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije, lahko kmetijska zemljišča ali gozdove, ki so na podlagi 14. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16, 14/15 – ZUUJFO, 9/16 – ZGGLRS in 36/21 – ZZIRDKG) postali last Republike Slovenije, pravna oseba, ki gospodari s kmetijskimi zemljišči oziroma gozdovi, odda v brezplačni zakup oziroma najem osebam, ki so imele na teh zemljiščih pravico uporabe, preden so ta zemljišča prešla v last Republike Slovenije.

Vlagatelj (RD ali ZRD) pisno vlogo, s katero izkaže interes za brezplačen zakup oziroma najem kmetijskih zemljišč ali gozdov, vloži na pravno osebo, ki gospodari s temi zemljišči, in priloži dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev:

-       pred 11. 3. 1993 je imel na teh zemljiščih pravico uporabe ali drugo podobno pravico in ta pravica izhaja iz podatkov zemljiške knjige ali sklenjenega pravnega posla;

-       ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu.

Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti izjavo, da vlagatelj na zakupljenih oziroma najetih zemljiščih,  ne bo izvajal pridobitne dejavnosti.

Pogodba o brezplačnem zakupu oziroma najemu se sklene za kmetijska ali gozdna zemljišča, za katera ima vlagatelj sklenjeno koncesijsko pogodbo, ter  za čas veljavnosti koncesijske pogodbe.

Informacija je namenjena v prvi vrsti tistim RD in ZRD, ki ste prostovoljno prenesle zemljišča na SKZG, pa jih še vedno uporabljate v okviru izvajanja koncesijske pogodbe, nimate pa urejenega razmerja z upravljavcem ali morebiti plačujete celo zakup oziroma najem.

Ostale odprte probleme oziroma morebitne spore glede lastništva zemljišč na podlagi 14. člena ZSKZG je potrebno reševati posamično, saj so pravne situacije povsem različne, zato tudi ni mogoče podati generalno zanesljivega pravnega nasveta oziroma stališča. RZS si bo še naprej prizadevala, da ne bi prihajalo do nezakonite razlastitve oziroma vrnitev v last tistih zemljišč, ki so bila morebiti nezakonito odvzeta.

 

Peter SOLAR l.r.                                                                          dr. Miroslav ŽABERL,

Član KPV RZS                                                                             predsednik Ribiške zveze Slovenije

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks