May 14, 2021

Začetek tekmovalne sezone za leto 2021

Tekmovalna sezona 2021 - problematika COVID-19 - obvestilo in navodila za izvedbo.


 

 

Z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Ur. list RS, št. 63/21, 66/21 in 69/21) je Vlada RS dovolila izvajanje športnih tekmovanj v uradnih tekmovalnih sistemih pod določenimi zaostrenimi pogoji. RZS se je kot nacionalna panožna športna zveza po posvetu z zdravniško stroko ter preučitvi veljavnih predpisov odločila, da z 21.05.2021 prične s tekmovalno sezono za leto 2021 s tem, da morajo tekmovalci in izvajalke posameznih tekmovanj poleg določil Pravilnika o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu in pravil posameznih panog upoštevati tudi določila Navodila za izvedbo ribiških tekmovanj RZS, ki so izdelana na podlagi zahtev iz Odlokov Vlade RS in priporočil NIJZ.

Bistveni zahtevi, ki izhajata iz navedenih predpisov in Navodila za izvedbo ribiških tekmovanj  RZS sta:

-          Podpis izjave tekmovalca in

-          Izkaz s predhodnim potrdilom ali dokazilom o cepljenju, prebolevnosti ali negativnem testu na SARS-Cov-2.

Opozarjamo, da morajo pred tekmovanjem takšen izkaz priložiti tako tekmovalci kot ostalo spremljajoče osebje, ki ga zagotavlja izvajalka tekmovanja. Morebitne stroške za dokazila nosi vsak tekmovalec oz. izvajalka tekme sama.

 

 

Bojan JAVORNIK l.r.                                                                dr. Miroslav ŽABERL

predsednik TK RZS                                                                    predsednik Ribiške zveze Slovenije,

                                                                                               nacionalne panožne športne zveze

                                                                                               za panogi 'Ribištvo – kasting' in

                                                                                               'Ribištvo – sladkovodni športni ribolov'NAVODILA ZA IZVEDBO RIBIŠKIH TEKMOVANJ RZS

 

Za izvedbo ribiških tekmovanj, ki jih v uradnih tekmovalnih sistemih, skladno z določili Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov organizira RZS je potrebno poleg zavezujočih določil citiranega odloka upoštevati Priporočila NIJZ o izvajanju vadbe in tekmovanj in splošna priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe SARS-Cov-2 ter določila Pravilnika o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu. Skladno z določili in omejitvami, ki izhajajo iz navedenih predpisov in aktov, RZS kot nacionalna panožna zveza, za organizacijo posameznih tekmovanj v uradnih tekmovalnih sistemih določa naslednja zavezujoča navodila in ukrepe:

 

  1. 1.       UKREPI PRED TEKMOVANJEM

 

- Na tekmovanje lahko pridejo zgolj tekmovalci brez zdravstvenih težav. Na prvem tekmovanju v posamezni tekmovalni panogi vsak tekmovalec podpiše izjavo s katero potrjuje prihode na tekmovanja v neoporečnem zdravstvenem stanju, seznanitev z navedenimi navodili in splošnimi preventivnimi ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe SARS-Cov-2 ter resničnost priloženih potrdil in dokazil.[1] Izjave hrani komisar lige do zaključka tekmovalnega leta.

- Žreb tekmovalnih mest opravita delegat tekme in glavni sodnik ali komisar brez prisotnosti tekmovalcev; nastopajoče tekmovalce se individualno seznani z rezultati žreba;

- Skupaj s prijavnico mora vsak tekmovalec ali vodja ekipe za vse tekmovalce ekipe, v prijavnici navesti vrsto potrdila oz. dokazila in komisarju lige dostaviti enega izmed naslednjih potrdil oz. dokazil:

  • dokazilo o cepljenju (različna cepiva imajo različne parametre veljavnosti) ali
  • potrdilo o prebolevnosti, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev ali
  • potrdilo o negativnem rezultatu testa PCR ali hitrega testa HAG, ki ne sme biti starejše od 48 ur.[2]

Veljavnost potrdil in dokazil preveri delegat tekme, ki tudi odloči v primeru spornosti posameznega potrdila ali dokazila, o dopustnosti sodelovanja na tekmovanju. Tekmovalec za katerega delegat odloči, da na tekmovanju ne more sodelovati in tekmovalec, ki ne dostavi veljavnega potrdila ali dokazila, mora prizorišče tekmovanja nemudoma zapustiti.

- Z navedenimi potrdili in dokazili se morajo delegatu tekme izkazati tudi ostali sodelujoči na posameznem tekmovanju (sodniki, merilci, nujno spremljajoče osebje), sicer jim delegat ne dovoli sodelovanja. Podatke o potrdilih in dokazilih za sodnike in druge spremljajoče osebe zapiše delegat tekme v poročilo.

 

  1. 2.       UKREPI MED TEKMOVANJEM

 

- Na tekmovalnem prostoru se lahko zadržujejo samo osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja. Prisotnost gledalcev je prepovedana.

- V primeru, da med tekmovanjem med tekmovalci, sodniki ali drugim osebjem ni mogoče zagotoviti varne razdalje (več kot meter in pol) je potrebno uporabljati zaščitno masko;

- V času tekmovanja ni dovoljena izmenjava opreme ali drugega pribora med tekmovalci;

 

  1. 3.       UKREPI PO TEKMOVANJU

- Tehtanje ulova in merjenje ujetih rib opravlja sodnik, zgolj v prisotnosti tekmovalca, ki mu tehta ali izmeri ribe;

- Zaključna proglasitev se praviloma izvede na odprtih prostorih, v primeru pogostitve je potrebno upoštevati ukrepe s področja gostinstva;

- Proglasitev zmagovalcev se izvede zgolj besedno, brez rokovanja, pri čemer si tekmovalci sami vzamejo pokal ali medaljo ter jo nadenejo okoli vratu.

 

Vsi predpisani samozaščitni ukrepi smiselno veljajo tudi za razpisane treninge. Predpisane splošne samozaščitne ukrepe je potrebno upoštevati tudi pri morebitnem vplačevanju kotizacije ali startnine.

Za smiselno razlago in realizacijo ter prilagoditev zapisanih navodil, so zadolžena vodstva podkomisij za posamezne tekmovalne panoge. Ribiške družine kot izvajalke tekem so dolžne v razpisu vse prisotne opozoriti na zaščitne ukrepe. Prav tako so izvajalke tekem dolžne zagotoviti ustrezna dezinfekcijska sredstva za vse udeležence ter zagotoviti potrdila in dokazila za osebe, ki jih kot izvajalke določijo za sodelovanje na tekmovanju. Za nadzor spoštovanja zaščitnih ukrepov na posamezni tekmi  je zadolžen delegat tekme, katerih imena in kontaktne podatke RZS sporoči Ministrstvu za izobraževanje in šport.

Kršitev določil teh navodil se šteje za kršitev tekmovalnih pravil in sankcionira skladno z določili Tekmovalnega pravilnika. Za neupoštevanje določil Odlokov Vlade RS prekrškovno individualno odgovarja vsak posamezen tekmovalec.

Tekmovanja se pričnejo izvajati z dne 21.5. 2021 po tekmovalnem koledarju. O nadomestnih terminih do sedaj odpadlih tekmovanj bo na predlog tekmovalnih podkomisij, po pooblastilu Upravnega odbora RZS odločala Tekmovalna komisija.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za spoštovanje tekmovalnih pravil in teh navodil. Le tako bomo lahko nemoteno izvedli vsa tekmovanja.

 

                                                                                                        dr. Miroslav ŽABERL

                                                                                               predsednik Ribiške zveze Slovenije,

                                                                                               nacionalne panožne športne zveze

                                                                                               za panogi 'Ribištvo – kasting' in

                                                                                               'Ribištvo – sladkovodni športni ribolov'

 

                                                                                                  

 

Priloga 1: IZJAVA

 

Spodaj podpisani …………………. izjavljam:

-          da prihajam na posamezna tekmovanja zdrav in brez zaznanih simptomov bolezni kot so povišana telesna temperatura, kašelj, močan glavobol, boleče žrelo, nahod in težko dihanje;

-          da sem seznanjen s splošnimi preventivnimi ukrepi za preprečevanje okužb z virusom SARS-COV-2, ki se nanašajo na medsebojno razdaljo, obveznost nošenja zaščitne maske ter higiene kašlja in s posebnimi ukrepi, ki izhajajo iz Navodila za izvajanje ribiških tekmovanj;

-          da so priložena potrdila oz. dokazila o cepljenju, prebolevnosti ali negativnem rezultatu testa resnična in da se zavedam, da sem v nasprotnem primeru podvržen kazenski odgovornosti.

 

Datum:                                                                                                      Lastnoročni podpis:

 

 

 

 

 

Priloga 2: PREDPISANA VELJAVNA POTRDILA IN DOKAZILA COVID 19

Skladno z določili 4. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov lahko na posameznem tekmovanju v uradnih tekmovalnih sistemih sodelujejo tekmovalci ter drugo organizacijsko osebje, če predložijo:

  1. Dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni starejši od 72 ur;
  2. Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa prebolevnosti (PCR), ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev,

3.      Dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:

         - drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,

         - drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,

         - prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj

            21 dni;      

         - odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-

            Cilag  najmanj 14 dni,

         - prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca

           najmanj 21 dni,

         - drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia"s Gamaleya National Centre of

           Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,

        - drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali

        - drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.[1] Vzorec izjave je priloga 1 teh navodil.

[2] Točen seznam veljavnih potrdil in dokazil kot jih zahteva Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Ur. list RS, št. 63/21, 66/21 in 69/21) je priloga 2 teh navodil.
Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks