Mar 17, 2021

Razpis za pridobitev strokovnega sodelavca RZS za področje naravovarstva in ekologije

 

Vsako leto se na vseh ravneh odločanja srečujemo z zahtevnimi vprašanji s področja naravovarstva in ekologije. Zaradi vse večje kompleksnosti teh vprašanj in njihovega obsega, na RZS ugotavljamo, da mora to področje redno spremljati in nuditi strokovno pomoč tako zvezi kot ribiškim družinam, strokovno usposobljena oseba, ki bi se profesionalno ukvarjala s tem področjem. UO RZS je zato na zadnji seji dne 25. 2. 2021 potrdil namero, da RZS razpiše projekt za pridobitev strokovnega sodelavca s tega področja. Osnovni namen pridobitve novega sodelavca je v spremljanju problematike z navedenega področja ter nudenje strokovne pomoči ribiškim družinam in ribiški zvezi pri usklajevanju in razreševanju problematike s področja naravovarstva in ekologije.

Osnovne karakteristike projekta so opisane v nadaljevanju.   

 

1. Organizacija projekta:

Trajanje projekta: 1 leto z možnostjo podaljšanja za še eno leto

Pogoji: univerzitetna ali visoko strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri.

Izkušnje: izkazano strokovno delo na področju naravovarstva in ekologije. Prednost imajo kandidati, ki imajo izkušnje z ribiškim upravljanjem.

Dodatna funkcionalna znanja:

- vozniško dovoljenje B kategorije z zagotovljenim lastnim prevozom,

- aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika,

- poznavanje  programov MS Office.

Način dela:  delo od doma, 1 x tedensko ali po potrebi delo na RZS, aktivnosti na terenu (RD in ZRD oz. območna združenja).

 

2. Projektne naloge:

- analiza strateških dokumentov s področja upravljanja rib, voda in okolja ter priprava izhodišč pri usklajevanju novih dokumentov (Načrt upravljanja rib, načrti upravljanja ribiških območij, RGN,…);

- spremljanje aktivnosti doma in v tujini na področju ekologije in varovanja okolja (predlogi pravnih aktov, državnih strategij, strategij posegov v vodotoke, ipd.);

- priprava predlogov strokovnih stališč RZS do ekoloških vprašanj in sodelovanje pri pripravi aktov, ki se nanašajo na varovanje voda in okolja;

- sodelovanje z pri aktivnostih RZS z  ministrstvi, lokalnimi skupnostmi, Zavodom za ribištvo, Zavodom RS za varstvo narave, Direkcijo za vode pri vseh vprašanjih s področja ekologije in naravovarstva;

- sledenje in celovita priprava za prijavo projektov na EU in državnih projektnih razpisih za pridobivanje projektih sredstev predvsem za raziskovanje domorodnih vrst rib in varovanje njihovega habitata oz. sodelovanje pri takih razpisih z zunanjimi partnerji RZS;

- priprava podlag in vodenje aktivnosti glede monitoringa ribojedih ptic in zveri (ptice, vidra) ter priprava stališč RZS do te problematike in predlogov rešitev;

- pomoč in podpora delovnim telesom RZS pri izvajanju nalog  na področju naravovarstva in ribiškega upravljanja;

- pomoč ribiškim družinam pri reševanju aktualnih vprašanj s področja naravovarstva in ekologije z delom na terenu (nudenje pomoči RD pri obravnavi posegov v ribiški okoliš, pri ugotavljanju škode na ribjem življu in v postopkih uveljavljanja odškodnin);

- sodelovanje in zastopanje RZS na seminarjih in dogodkih, ki obravnavajo vprašanja upravljanja rib in ribiškega upravljanja, rabo in posege v vodna telesa ter podobna ekološka vprašanja;

- periodična predstavitev realizacije projektnega dela v člankih za glasilo Ribič.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena podjemna pogodba. Za delo na terenu pri pomoči RD ali območnim združenjem, se izbranemu sodelavcu povrnejo potni stroški.  Prosimo vas, da z razpisom na primeren način seznanite svoje člane.  Zainteresirani kandidati naj pošljejo kratek življenjepis ter vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev na RZS do vključno 15. 4. 2021.

 

Lep pozdrav.

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                   predsednik RZS

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks