Jan 2, 2013

Odločba za poseg v populacijo velikega kormorana

Odločba Agencije Republike Slovenije za okolje št. 25601-110/2012- 18 z dne 29.11.2012 za poseg v populacijo velikega kormorana je postala pravnomočna v soboto, 22.12.2012. Na navedenih območjih in po predpisanem postopku je dovoljeno vznemirjanje velikega kormorana z uporabo plašilnih sredstev in odvzem iz narave. Vlogi RZS je bilo ugodeno le v manjšem delu, oziroma v obsegu iz preteklih let.
Ribiške družine, ki smejo ukrepe izvajati, opozarjamo tudi na 6. točko izreka odločbe, ki določa, da morajo izvajalci ukrepov 30 dni po preteku veljavnosti predmetnega dovoljenja (torej večina do 30. marca 2013) posredovati Ribiški zvezi Slovenije poročilo o izvedenih ukrepih, ki vključuje naslednje podatke: ime RD ali LD, ime območja - odseka na vodotoku, datum in čas plašenja, število opaženih velikih kormoranov, opis načina plašenja, opis učinka plašenja in število iz narave odvzetih velikih kormoranov. Sestavni del vsakega poročila mora biti tudi karta v merila, ki ne sme biti manjše kot 1:50.000, iz katere bo mogoče razbrati mesta odvračanja. Ribiška zveza Slovenije je namreč dolžna Agenciji Republike Slovenije za okolje posredovati končno poročilo o izvedenih ukrepih, dovoljenih s to odločbo.
Ob zavedanju, da z dovoljenimi ukrepi nismo v popolnosti dosegli zastavljenega cilja, da pa potrebujemo vsaj minimalno zaščito najbolj ogroženih voda in tistih udeležencev, ki ukrepe dejansko izvajajo, se na odločbo nismo pritožili, saj upravni postopek ni primerno orodje za reševanje te problematike. Še naprej bomo vztrajali na spremembi predpisov, ki bi sistemsko in dolgoročno uravnavali konflikt.

Objavil: Peter Solar

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks