Katere zakonite interese zasleduje RZS z obdelavo mojih podatkov?

Katere zakonite interese zasleduje RZS z obdelavo mojih podatkov? 

RZS je krovna organizacija slovenskih sladkovodnih ribičev, katere osnovni cilji so:
—   ohranjanje narave in ribjih populacij,
—   varstvo naravne in kulturne dediščine s področja sladkovodnega ribištva,
—   ohranjanje in nadaljevanje ribiške tradicije na Slovenskem,
—   enotno delovanje in nastopanje članov navzven in
—   zagotavljanje dodatnega financiranja za svoje delovanje iz zunanjih virov.

 

RZS v okviru osnovnih nalog in obveznosti:
—   sodeluje z državnimi organi in zastopa interese članov - RD pri njih,
—   zastopa interese članov v postopkih priprave zakonskih in podzakonskih aktov,
—   nudi članom strokovno podporo za doseganje optimalnih rezultatov poslovanja zlasti pri:
izdelavi mnenj za osnutek načrta upravljanja v ribiškem območju, izdelavi mnenj za osnutek ribiškogojitvenega načrta (RGN), pripravi letnih programov ribiškega upravljanja in pri poročanju Zavodu za ribištvo Slovenije (ZZRS), gradnjah in drugih posegih na območju ribiškega okoliša, ugotavljanju škode ob poginih rib in uveljavljanju odškodnine, postopku pridobivanja ali odvzema koncesije,
—   pripravlja program strokovnega usposabljanja ribičev ter organizira usposabljanje in preverjanje znanja za ribiča - pripravnika in izdaja potrdila o izpitih za ribiča,
—   v sodelovanju z ZZSR pripravlja predloge programov strokovnega usposabljanja delavcev za opravljanje nalog ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova, ribiškega čuvaja in ribogojca,
—   pripravlja strokovne podlage in organizira delo z mladimi ribiči,
—   organizira športno tekmovalne dejavnosti za državna prvenstva in nastope v tujini,
—   sodeluje s strokovnimi institucijami na temo sladkovodnega ribištva,
—   sodeluje z javnim ZZRS na temo sladkovodnega ribištva,
—   sodeluje z nevladnimi organizacijami na skupnih projektih,
—   se povezuje, včlanjuje in deluje v mednarodnih organizacijah, ki povezujejo sladkovodne ribiče;
—   seznanja javnost z delovanjem RZS,
—   izdaja glasilo Ribič,
—   vodi evidence o svojih članih, o opravljenih preverjanjih znanja za ribiča in drugih strokovnih usposabljanjih, o prejemnikih priznanj ter o prejemnikih in naročnikih glasila Ribič,
—   upravlja s premoženjem RZS,
—   izvaja potrebne postopke in ukrepe za pridobitev finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti RZS iz naslova državnih in evropskih sredstev,
—   opravlja druge naloge, ki so opredeljene v letnem programu dela.

 

Naloge, ki jih RZS izvaja v širšem interesu iz dodatno pridobljenih finančnih sredstev:
—   naloge s področja varstva voda in vodnega življa,
—   organiziranje pospeševalne dejavnosti v sladkovodnem ribištvu,
—   podpora raziskavam s področja sladkovodnega ribištva,
—   skupna promocija turističnega ribolova doma in v tujini,
—   izvajanje druge publicistične dejavnosti povezane s sladkovodnim ribištvom,
—   skrb za urejanje in vodenje Slovenskega ribiškega muzeja ter drugih skupnih projektov ter sodelovanje s Tehniškim muzejem Slovenije.

 

Poleg zgoraj navedenih nalog opravlja RZS kot javno pooblastilo tudi naloge, za katere jo pooblasti minister:
—     pripravlja in organizira strokovna usposabljanja delavcev za opravljanje nalog ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova, ribiškega čuvaja in ribogojca,
—     izvaja programe usposabljanj, preverja znanja in izdaja potrdila o usposobljenosti,
—     vodi evidenco o opravljenih nalogah na podlagi pooblastila ministra in o tem letno poroča ZZRS.
 

V skladu s svojimi nameni RZS kot nacionalna panožna športna zveza za tekmovalni panogi ribištvo- sladkovodni športni ribolov in ribištvo-kasting normativno ureja, organizira in vodi ribiška tekmovanja na nacionalnem nivoju, kar pomeni, da določa sistem državnih tekmovanj, predpisuje pogoje za nastopanje v njih ter jih v skladu s svojim temeljnim aktom organizira in nadzira. RZS organizira in vodi tekmovanja na najvišjem državnem nivoju v vseh starostnih kategorijah. RZS in njeni članice, ribiške družine, so organizirani po določbah Zakona o društvih, ki določa, da je združevanje prostovoljno ter da lahko vsakdo postane član društva in v društvu deluje pod pogoji, ki jih društvo določi v temeljnem aktu.

RZS zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva, za izvajanje svojih dejavnosti obdeluje osebne podatke posameznikov, predvsem v povezavi z osnovnim in višjim ribiškim usposabljanjem, nastopanjem v tekmovanjih in obveščanjem preko glasila Ribič. RZS tako znotraj društva kot v razmerju do zainteresirane javnosti zagotavlja informacije o aktivnostih, ki jih izvaja v okviru svoje dejavnosti.

Obdelava podatkov v okviru zasledovanja zakonitih interesov je omejena na namene delovanja RZS kot krovne organizacije slovenskih sladkovodnih ribičev in je predpisana s pravili delovanja, tako s temeljnim aktom, kot drugimi internimi akti. Pravice posameznika v okviru delovanja v organizaciji so omejene s pravili delovanja organizacije, posameznik pa je z včlanitvijo v organizacijo privoli in se strinja s pravili, po katerih ta deluje.

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks