Katere vrste in kategorije osebnih podatkov RZS obdeluje in v kakšnem obsegu?

Katere vrste in kategorije osebnih podatkov RZS obdeluje in v kakšnem obsegu? 

RZS pri obsegu osebnih podatkov upošteva načela sorazmernosti obdelave in najmanjšega obsega osebnih podatkov in ne obdeluje večjega obsega podatkov, kot je to potrebno za dosego namena. Obdelava podatkov je omejena na namene delovanja RZS in predpisana s pravili delovanja (Statutom in drugimi podrejenimi predpisi RZS).

 

Funkcionarji, člani delovnih teles in komisij RZS

RZS v podatkovni bazi KLEN  vodi in upravlja registre oseb – funkcionarjev, ki sodelujejo v aktivnostih RZS. V ta namen vodimo podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcij pri aktivnostih RZS, in sicer ime, priimek, datum in kraj rojstva, članstvo v ribiški družini, ime funkcije, datum začetka opravljanja funkcije, datum konca opravljanja funkcije. RZS z namenom obveščanja ribiške in splošne javnosti na spletni strani objavlja osebne podatke funkcionarjev RZS in članov komisij in drugih delovnih teles (ime in priimek, funkcija, članstvo v RD).

Strokovno usposobljeni člani

Evidence o strokovno usposobljenih članih v podatkovni bazi KLEN, vodimo skladno z določili Zakona o sladkovodnem ribištvu, državnimi pravilniki o opravljanju strokovnih izpitov za višje oblike ribiškega usposabljanja in Pravilnikom RZS o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov.

Evidence opravljenih strokovnih izpitov za ribogojca, ribiškega čuvaja ribiškega gospodarja in izvajalca elektroribolova vsebujejo sledeče podatke: zaporedna evidenčna številka, številka izpita; ime in priimek kandidata; identifikacijska številka kandidata, kraj rojstva kandidata ter datum in kraj opravljanja izpita.

Evidenco opravljenih ribiških  izpitov RZS vodi s privolitvijo ribiškega pripravnika in zajema: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, kraj stalnega ali začasnega prebivališča s poštno številko, podatek o članski izkaznici, identifikacijska oznaka člana v skladu s Pravilnikom o evidencah v RZS, članstvo v ribiški družini ter datum uspešno opravljenega ribiškega izpita.

Registrirani ribiči -tekmovalci

Skladno s Pravilnikom RZS o ribiških tekmovanjih lahko le registrirani ribiči-tekmovalci nastopajo na ribiških tekmovanjih. Register ribičev tekmovalcev, ki ga vodi strokovna služba RZS vsebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek tekmovalca; EMŠO, spol, datum rojstva in datum smrti; stalno in začasno prebivališče ter naslov v tujini; državljanstvo; tekmovalno licenco (naziv društva, obdobje); športno panogo in športne rezultate (nastop oziroma uvrstitev, disciplina, starostna kategorija, kraj in datum tekmovanja), dosežene na uradnih mednarodnih in domačih tekmovanjih; razred kategorizacije (mladinski, državni, perspektivni, mednarodni, svetovni, olimpijski) in podatek, ali gre za vrhunskega športnika; trajanje registracije in kategorizacije. Zakon o športu (ZŠpo-1), 76.-80. člen.

Strokovna služba RZS je dolžna v evidencah registriranih tekmovalcev-ribičev za potrebe Ministrstva za šolstvo in šport, Olimpijskega komiteja Slovenije – Zveze športnih zvez sprotno posodabljati zgoraj naštete osebne podatke.

Vpogled v registracijske podatke vseh ribičev tekmovalcev ima strokovna služba RZS, administratorji RD pa vpogled v register ribičev tekmovalcev v matični RD. Strokovna služba RZS je dolžna, na pisno zahtevo RD ali posameznega ribiča-tekmovalca, predložiti izpisek iz registra v podatkovni bazi KLEN.

Tekmovanja RZS – državna prvenstva v ribiških disciplinah

RZS kot nacionalna panožna športna zveza za tekmovalni panogi ribištvo - sladkovodni športni ribolov in ribištvo - kasting, objavlja na svoji spletni strani dosežene delne in končne rezultate vseh tekmovanj državnih prvenstev za tekoče leto v posameznih disciplinah (lov rib s plovcem in lov rib s plovcem za invalide, lov rib z umetno muho, lov krapov z obtežilnikom in suhe ribiške discipline - kasting.) in v različnih starostnih kategorijah ribičev-tekmovalcev. V statistikah objavljeni osebni podatki zajemajo ime in priimek tekmovalca, rojstni datum, doseženo mesto in članstvo v RD za katero posameznik tekmuje.  Ti podatki so javno dostopni vsem obiskovalcem spletne strani RZS.

Prejemniki glasila Ribič

Evidenca prejemnikov glasila Ribič se v podatkovni bazi KLEN vodi na podlagi Statuta, Pravilnika o izdajanju glasila ribiške zveze Slovenije RIBIČ ter na podlagi privoljenja za rabo osebnih podatkov. Evidenca zajema podatke: ime in priimek prejemnika, število izvodov glasila, podatek o skupnem gospodinjstvu na podlagi članske številke, ime ulice , številko pošte in ime kraja za prejemanje glasila .

E-Ribič, elektronska verzija glasila 

Pri vpisu posameznega ribiča v članstvo RD in pri letni obnovi članarine v podatkovni bazi KLEN ob privoljenju zbiramo osebni podatek:  e-poštni naslov, za pošiljanje elektronske verzije glasila tistim naročnikom, ki so izbrali to opcijo in so podpisali izjavo o soglasju za uporabo njihovega e-naslova.

Disciplinski postopki

V podatkovni bazi KLEN lahko administratorji RD vnašajo izrečene disciplinske ukrepe zoper posameznega člana RD. Podatki o disciplinskih prekrških niso javno objavljeni. Do njih imajo dostop delavci strokovne službe RZS (za vseh 64 RD), administratorji regijskih zvez ribiških družin (samo za RD članice regijske zveze) in administratorji-tajniki in pooblaščeni funkcionarji matične RD (samo za svojo RD).

Prejemniki ribiških priznanj

Evidenco o prejemnikih priznanj v podatkovni bazi KLEN  vodimo na podlagi določil Statuta in Pravilnika RZS o priznanjih. Evidenca vsebuje osebne podatke, ki so: ime in priimek, datum in kraj rojstva, kraj prebivališča, ribiška družina prejemnika priznanja, vrsta priznanja, datum podelitve priznanja, kraj podelitve priznanja in zaporedno številko priznanja.

 

Piškotki (spletna stran)

Spletne strani RZS za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev uporabljajo piškotke. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove prednostne izbire in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa učinkovitejše in prijaznejše. Piškotki so lahko uporabljeni tudi za sledenje uporabniku in oglaševalske namene. Informacije o piškotkih so na voljo v okviru spletne strani.

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks