9. Evidenca o prisotnosti na delu

9. EVIDENCA O PRISOTNOSTI NA DELU

 

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca zaposlenih delavcev o prisotnosti na delu.

 

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana. Matična številka: 5147336.

 

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/2006).

 

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Zaposleni v strokovni službi RZS.

 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov:

Priimek in ime, termin prihoda na delo za tekoči mesec,  termin odhoda z dela za tekoči mesec.

 

6. Namen obdelave:

Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi.

 

7. Rok hrambe osebnih podatkov:

Po preteku tekočega meseca se ročno vneseni podatki prepišejo v računalniško (excel) obliko in se trajno hranijo.

 

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).

 

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

- predsednik Ribiške zveze Slovenije

- računovodstvo RZS

- na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

 

10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

 

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Prostori Ribiške zveze Slovenije, v katerih se evidenca, hranjena v pisni obliki v evidenčni mapi v pisarni poslovne tajnice RZS se izven delovnega časa oz. o ni zaposlenih zaklepajo, sam dostop do poslovnih prostorov pa je omogočen le z brezkontaktno kartico, ki zagotavlja beleženje vstopov in izstopov iz stavbe v kateri se poslovni prostori RZS nahajajo.

 

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

 

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:

Uradni zastopnik Ribiške zveze Slovenije je njen predsednik, v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu podpredsednik RZS (3. člen Statuta RZS). Za upravljanje z osebnimi podati na področju RZS je določen sekretar RZS.

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks