8. Evidenca o stroških dela

8. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca o stroških dela.

 

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana. Matična številka: 5147336.

 

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/2006).

 

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Po pogodbi zaposlene osebe  v strokovni službi RZS.

 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov:

―    priimek in ime,

―    EMŠO, davčna številka,

―    kraj, občina in država rojstva,

―    stalno in začasno prebivališče

―    številka tekočega računa na banki

 

6. Namen obdelave:

Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

 

7. Rok hrambe osebnih podatkov:

Izvirne listine iz 14., 17. in 19. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.

 

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).

 

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

- računovodstvo Ribiške zveze Slovenije

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

- na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

 

10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

 

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se nahaja v zaklenjeni leseni omari v računovodstvu, ki je del poslovnih prostorov Ribiške zveze Slovenije. Zbirka osebnih podatkov, se vodi ročno - v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v  lesene omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le računovodja RZS in drugi delavci strokovne službe. Prostori Ribiške zveze Slovenije, v katerih se nahajajo računalniki za pregled zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa oz. o ni zaposlenih zaklepajo, sam dostop do poslovnih prostorov pa je omogočen le z brezkontaktno kartico, ki zagotavlja beleženje vstopov in izstopov iz stavbe v kateri se poslovni prostori RZS nahajajo.

 

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

 

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:

Uradni zastopnik Ribiške zveze Slovenije je njen predsednik v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu podpredsednik RZS (3. člen Statuta RZS). Za upravljanje z osebnimi podati na področju RZS je določen sekretar RZS.

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks