7. Evidenca o zaposlenih delavcih

7. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca o zaposlenih delavcih.

 

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana. Matična številka: 5147336.


3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

- Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Zakon o društvih 4. in 9. člen (temelji akt)

-  Statut RZS (17. in 32. člen) z datumom sprejema 20.4.2007 in dopolnitvami dne 24.11.2007, potrjenega z odločbo s strani UE Ljubljana dne 10.3.2018 registrska številka društva 1077

- Pravilnik RZS o organizaciji dela, delovnih razmerjih in plačah delavcev strokovne službe RZS, sprejet  na skupščini RZS 31. 5. 2013.,

- sistemizacija delovnih mest RZS

Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 19. 6. 2021 na skupščini RZS.

 

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Po pogodbi zaposlene osebe v strokovni službi RZS.

 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov:

Podatke se vodi v personalnih mapah, ki so

―    priimek in ime,

―    EMŠO,

―    davčna številka,

―    kraj,

―    občina in država rojstva,

―    stalno in začasno prebivališče kraj dela,

―    poklic,

―    šolska izobrazba,

―    strokovna izobrazba,

―    delovne naloge,

―    delovni čas,

―    zavarovalna doba,

―    zaposlitev za nedoločen čas,

―    datum sklenitve delovnega razmerja,

 

V evidenci članstva so tudi dodeljeni neosebni podatki kot so:

―    pogodba o zaposlitvi

―    opis del in nalog

―    sklep o dolžini letnega dopusta. Izpis obveznega zdravstvenega zavarovanja, potrdilo o vpisu za otroka,

―    obrazci M (M-1, M-2, M-1a, M-DČ)

―    potrdilo o zaključku študija, potrdila o izobraževanjih

―    ocenjevalni list,

―    potrdilo o regresu,

―    podpisana izjava o varovanju osebnih podatkov.

 

6. Namen obdelave:

Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

 

7. Rok hrambe osebnih podatkov:

 Podatki, zbrani v evidenčnih mapah delavcev,  se hranijo trajno v zaklenjeni leseni omari.

 

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).

 

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

- na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

 

10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

 

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se nahaja v zaklenjeni leseni omari v priročnem skladišču, ki je del poslovnih prostorov Ribiške zveze Slovenije. Zbirka osebnih podatkov,  se vodi ročno - v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v  lesene omare.  Dostop do osebnih podatkov imajo le predsednik RZS in delavci strokovne službe. Prostori Ribiške zveze Slovenije, v katerih se nahajajo računalniki za pregled zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa oz. o ni zaposlenih zaklepajo, sam dostop do poslovnih prostorov pa je omogočen le z brezkontaktno kartico, ki zagotavlja beleženje vstopov in izstopov iz stavbe v kateri se poslovni prostori RZS nahajajo.

 

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

 

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:

Uradni zastopnik Ribiške zveze Slovenije je njen predsednik v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu podpredsednik RZS (3. člen Statuta RZS). Za upravljanje z osebnimi podati na področju RZS je določen sekretar RZS.

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks