4. Evidenca funkcionarjev

4. EVIDENCA FUNKCIONARJEV

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca funkcionarjev.

 

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana. Matična številka: 5147336

 

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

- člen Pogodbe (6(1) točk (a) (b) (e) in (f) Evropske Uredbe o varovanju osebnih podatkov GDPR.

Zakon o društvih 4. in 9. člen (temelji akt),

Statut RZS (7. člen) z datumom sprejema 20.4.2007 in dopolnitvami dne 24.11.2007, potrjenega z odločbo s strani UE Ljubljana dne 10.3.2018 registrska številka društva 1077,

Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 19. 6. 2021 na skupščini RZS.

 

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

– zastopnik RD ali območne zveze,

– gospodar,

– tajnik,

– blagajnik,

– predsednik NO,

– predsednik disciplinske komisije,

– tožilec,

– vodja komisije za ekologijo,

– vodja čuvajske službe,

– vodja izvajalcev elektroribolova,

– vodja komisije za delo z mladino,

– vodja tekmovalne komisije.

 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov:

– priimek osebe,

– ime osebe,

– osebna fotografija,

– naslov stalnega ali začasnega bivališča,

– koda in ime dostavne pošte naslova bivališča,

– stopnja izobrazbe,

– telefonske številke,

– naslov e- pošte.

 

V evidenci članstva so tudi dodeljeni neosebni podatki kot so:

– identifikacijska oznaka osebe (oznaka članske izkaznice),

– statusna oznaka člana,

– trenutno članstvo v RD,

– vrsta funkcije,

– raven opravljanja funkcije (RD, ZRD, RZS),

– čas opravljanja funkcije.

 

6. Namen obdelave:

 Vodenje pregledov o opravljanju funkcij in omogočanje kontaktiranja z njimi.

 

7. Rok hrambe osebnih podatkov:

Trajno. Osveževanje najmanj enkrat v mandatu, po potrebi pogosteje.

 

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).

 

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Tajniki in administrativni delavci v RD in ZRD, delavci strokovne službe RZS.

 

10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga

iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

 

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 20.6.2008 na skupščini RZS. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v spletni aplikaciji KLEN RZS , ki jo prek pogodbenega razmerja  ureja podjetje Vegatop d.o.o., je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Prostori Ribiške zveze Slovenije, v katerih se nahajajo računalniki za pregled zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa oz. o ni zaposlenih zaklepajo, sam dostop do poslovnih prostorov pa je omogočen le z brezkontaktno kartico, ki zagotavlja beleženje vstopov in izstopov iz stavbe v kateri se poslovni prostori RZS nahajajo.

 

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

 

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:

Uradni zastopnik Ribiške zveze Slovenije je njen predsednik v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu podpredsednik RZS (3. člen Statuta RZS). Za upravljanje z osebnimi podati na področju RZS je določen sekretar RZS.

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks