3. Evidenca registriranih športnikov, športnih delavcev in sodnikov

3. EVIDENCA REGISTRIRANIH ŠPORTNIKOV, ŠPORTNIH DELAVCEV  IN SODNIKOV

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca registriranih športnikov, športnih delavcev  in sodnikov.

 

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana. Matična številka: 5147336

 

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

- člen Pogodbe (6(1) točk  (a) (b) (e) in (f) Evropske Uredbe o varovanju osebnih podatkov GDPR.

- Zakon o športu  (ZŠpo-1) 76. in 77. člen, Pravila in pogoji za registracijo in kategorizacijo športnikov,

Zakon o društvih 4. in 9. člen (temelji akt),

Statut RZS (7. člen) z datumom sprejema 20.4.2007 in dopolnitvami dne 24.11.2007, potrjenega z odločbo s strani UE Ljubljana dne 10.3.2018 registrska številka društva 1077

Pravilnik RZS o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu, 3.člen,

Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 19. 6. 2021 na skupščini RZS.

 

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

- tekmovalke in tekmovalce ki tekmujejo v panogi 'kasting',

– tekmovalke in tekmovalce ki tekmujejo v panogi 'sladkovodni športni ribolov',

– sodniki z licenco za sojenje na kastinških tekmah,

– sodniki z licenco za sojenje na tekmah v lov rib s plovcem, lov rib s plovcem-invalidi- LRPI, lov krapov z obtežilnikom - LKO ali lov rib z umetno muho-LRM.

 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov:

– priimek osebe,

– ime osebe,

– enotna matična številka,

– osebna fotografija,

– spol,

– datum rojstva,

– kraj rojstva,

– naslov stalnega ali začasnega bivališča,

– koda in ime dostavne pošte naslova bivališča,

– občina bivanja,

– državljanstvo,

– telefonske številke,

– naslov e- pošte,

– končna stopnja izobrazbe,

– delo, ki ga opravlja,

– podatki o šolanju, če se še šola,

– ime in priimek trenerja ter njegova članska izkaznica.

 

V evidenci članstva so tudi dodeljeni neosebni podatki kot so:

– RD za katero tekmuje,

– leto odkar tekmuje za to RD,

– identifikacijska oznaka osebe (oznaka članske izkaznice),

– statusna oznaka člana,

– trenutno članstvo v RD,

– tekmovalec od (leto prve registracije),

– tekmuje od (neprekinjen status tekmovalca),

– kratki naziv RD za katero tekmuje,

– matična številka RD za katero tekmuje,

– občina RD za katero tekmuje,

– konec kategorizacije,

– začetek kategorizacije,

– datum opravljenega ribiškega izpita,

– naziv tekmovanja za katero je kategoriziran,

– rang tekmovanja za katerega je kategoriziran,

– kraj tekmovanja kjer je bila tekma,

– država tekmovanja,

– število nastopajočih tekmovalcev,

– število uvrščenih tekmovalcev,

– datum tekmovanja »od«,

– datum tekmovanja »do«,

– disciplina tekmovanja v kateri je bila dosežena kategorizacija,

– starostna kategorija tekmovalca (po OKS-ZŠZ),

– uvrstitev tekmovalca,

– rezultat tekmovalca,

– rekord tekmovalca v disciplini.

 

6. Namen obdelave:

Vodenje pregledov o aktivnih tekmovalcih in licenciranih sodnikih, ki jih RD ali zveza RD oz. RZS sme vključiti v sodniški kader.

 

7. Rok hrambe osebnih podatkov:

Trajno. Osveževanje enkrat letno po registriranju tekmovalcev na RZS ali po uspešno podaljšani licenci sodnikov.

 

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).

 

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Tajniki in administrativni delavci v RD in ZRD, delavci strokovne službe RZS.

 

10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

 

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 20.6.2008 na skupščini RZS. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v spletni aplikaciji KLEN RZS , ki jo prek pogodbenega razmerja  ureja podjetje Vegatop d.o.o., je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Prostori Ribiške zveze Slovenije, v katerih se nahajajo računalniki za pregled zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa oz. o ni zaposlenih zaklepajo, sam dostop do poslovnih prostorov pa je omogočen le z brezkontaktno kartico, ki zagotavlja beleženje vstopov in izstopov iz stavbe v kateri se poslovni prostori RZS nahajajo.

 

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

 

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:

Uradni zastopnik Ribiške zveze Slovenije je njen predsednik v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu podpredsednik RZS (3. člen Statuta RZS). Za upravljanje z osebnimi podati na področju RZS je določen sekretar RZS.

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks