2. Evidenca strokovno usposobljenih članov

2. EVIDENCA STROKOVNO USPOSOBLJENIH ČLANOV

 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca strokovno usposobljenih članov.

 

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana. Matična številka: 5147336

 

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

- Zakon o društvih (temelji akt), 4. in 9. člen

- Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib) (53. in  56. člen)

- Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca (19. člen)

- Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita ribiškega čuvaja, (19. člen)

- Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja (18. člen)

- Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova (19. člen),

Statut RZS ( (7. in 9. člen)  z datumom sprejema 20.4.2007 in dopolnitvami dne 24.11.2007, potrjenega z odločbo s strani UE Ljubljana dne 10.3. 2018,  številka društva 1077

- Pravilnik RZS o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov (15. člen)

Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 19. 6. 2021 na skupščini RZS.

 

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Evidenca zajema naslednje funkcije:

– ribiške gospodarje (RG),

– ribiške čuvaje (RČ),

– izvajalce elektroribolova (IER),

– ribogojce,

– načrtovalce,

– inštruktorje,

– mentorje.

 

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov:

– priimek osebe,

– ime osebe,

– naslov stalnega ali začasnega bivališča,

– koda in ime dostavne pošte naslova bivališča,

– stopnja izobrazbe,

– telefonske številke,

– naslov e- pošte.

V evidenci članstva so tudi dodeljeni neosebni podatki kot so:

– identifikacijska oznaka osebe (oznaka članske izkaznice),

– statusna oznaka člana,

– trenutno članstvo v RD,

– vrsta strokovne usposobljenosti,

– članstvo v RD v času opravljenega izpita strokovne usposobljenosti,

– datum opravljenega izpita,

– številka potrdila o opravljenem izpitu.

 

6. Namen obdelave:

Vodenje pregledov o usposobljenih članih RD in omogočanje informiranja v primeru prestopov članov iz ene RD v drugo.

 

7. Rok hrambe osebnih podatkov:

Trajno. Osveževanje po vsakokratnem opravljanju strokovnih izpitov na RZS ali ZZRS.

 

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).

 

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Tajniki in administrativni delavci v RD in ZRD, delavci strokovne službe RZS.

 

10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

 

11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnik RZS o varstvu osebnih podatkov sprejet 20.6.2008 na skupščini RZS. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v spletni aplikaciji KLEN RZS , ki jo prek pogodbenega razmerja  ureja podjetje Vegatop d.o.o., je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Prostori Ribiške zveze Slovenije, v katerih se nahajajo računalniki za pregled zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa oz. o ni zaposlenih zaklepajo, sam dostop do poslovnih prostorov pa je omogočen le z brezkontaktno kartico, ki zagotavlja beleženje vstopov in izstopov iz stavbe v kateri se poslovni prostori RZS nahajajo.

 

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

 

13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:

Uradni zastopnik Ribiške zveze Slovenije je njen predsednik v njegovi odsotnosti pa po pooblastilu podpredsednik RZS (3. člen Statuta RZS). Za upravljanje z osebnimi podati na področju RZS je določen sekretar RZS.

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks