Mar 16, 2022

Razpis seminarja za izvajalce elektroribolova - 24. 4. in 7. 5. ter 14. 5. 2022 - lokacija ZRD Ljubljana

SEMINAR ZA BODOČE IZVAJALCE ELEKTRORIBOLOVA

Datuma seminarja:          soboti, 23. 4. in 7. 5. 2022         Datum izpita:  sobota, 14. 5. 2022

Število kandidatov:          največ 32

Zbor udeležencev:         med 745 in 750: ZRD Ljubljana, Šmartno pod Šmarno goro, Povodje 2

Predavanja:                      v sejni sobi ZRDL (nad vališčem)

Vodja seminarja:              mag. Matej LUŠTEK

Datum praktičnega dela usposabljanja je odvisen od vodostaja potoka Gameljščica. V primeru povišanega vodostaja se izvajanje praktičnega dela usposabljanja in izpita zamakneta za teden dni.

 

1. dan:

07.45 - 08.00    –  Vpis kandidatov v seznam udeležencev (vsak kandidat zase)

–  Pozdrav udeležencem in opis poteka seminarja (predavatelj prvega predavanja)

Teoretični del:

poglavje 1: UPRAVLJANJE Z RIBIŠKIM OKOLIŠEM

08.00 – 10.00:  1.1  Upravljanje z vodami v ribiškem okolišu in vloga elektro ribolova.

1.2  Osnove ribogojstva s poudarkom na sonaravni vzreji (izlov, transport, vlaganje).

1.3  Mehanizmi delovanja električnega toka na ribe in možne posledice na ribah

1.4  Predpisi, ki urejajo elektroribolov

Predavatelj: mag. Matej LUŠTEK, dr.vet.med.

 

poglavje 3: VPLIV ELEKTRIČNEGA TOKA NA LJUDI IN PRVA POMOČ

10.15 – 11.15:  3.1  Učinki električnega toka na človeka.

3.2  Poškodbe in bolezni, s katerimi se srečuje izvajalec elektroribolova.

3.3  Oskrba poškodovanca.

3.4  Oživljanje ponesrečenca.

3.5  Preventivni ukrepi za varno delo z elektro agregatom.

Predavatelj: Martin THALER, dr.med.


Praktični del:

praktikum 2: PRVA POMOČ S PRAKTIKUUMOM

11.20 – 13.20:  2.1  Prva pomoč pri nesrečah z električnim tokom.

2.2  Prva pomoč pri drugih poškodbah.

Moderator: Martin THALER, dr.med.

 

2. dan:

08.30 - 09.00    –  Vpis kandidatov v seznam udeležencev za 2. dan seminarja (vsak kandidat zase)

Teoretični del:

poglavje 2: OSNOVNE ZAKONITOSTI ELEKTRIČNEGA TOKA IN ELEKTRO RIBOLOVA

9.00 – 11.00:    2.1  Zakonitosti električnega toka in elektroribolova.

2.2  Predstavitev elektroagregatov in pripomočkov za elektroribolov.

2.3  Organizacija izvajanja elektroribolova.

Predavatelj: Jože TROJAR, inž.el.

poglavje 2: IZHODIŠČA ZA IZVAJANJE ELEKTRO RIBOLOVA IN SPREMLJEVALNIH DEJAVNOSTI

11.20 – 12.20:  2.4  Priprava elektro agregata, pripomočkov za odlov in organizacija elektroribolova.

2.5  Upravljanje z elektro agregati in odlovnimi pripomočki.

2.6  Izvajanje elektroribolova z upoštevanjem specifičnosti vodnega okolja in vrste ter velikosti rib.

2.7  Transport in vlaganje rib v vode ter vodenje predpisanih zapisnikov.

Predavatelj: Jože TROJAR, inž.el.

 

12.20 – 13.30 – malica (zagotovi RZS) in premik na lokacijo izvedbe praktikuma 1

 

Praktični del:

praktikum 1: IZVAJANJE ELEKTRO RIBOLOVA IN SPREMLJEVALNIH DEJAVNOSTI (ob domu ribičev RD Straža – Sava)

 

13.30 – 16.30:  1.1  Priprava elektro agregata in pripomočkov za odlov.

1.2  Izvajanje elektroribolova (v prisotnosti predstavnika RD, ki posodi odlovno opremo).

Moderator: Jože TROJAR, inž.el.

 

Kandidati prejmejo prvi dan seminarja (ob vpisu na seznam prisotnih) še naslednje gradivo:

—     Referat 'Učinki električnega toka na človeka in prva pomoč',

—     Obrazce o elektro ribolovih in vlaganju:

–      'Zapisnik o elektro izlovu',

–      'Zapisnik o elektro izlovu plemenk',

–      'Zapisnik o vlaganju'.

Kandidat mora imeti s seboj veljavno člansko izkaznico in pisalo. Poudarke iz predavanj si bo zapisoval na prejete kopije prosojnic. Po drugem delu praktikuma prejmejo udeleženci, ki so sodelovali na obeh delih praktičnega usposabljanja, potrdilo o praktičnem usposabljanju, kar je pogoj za pristop k teoretičnemu delu izpita.

Opravljanje izpita bo v soboto dne 14. 5. na isti lokaciji z začetkom ob 9. uri. Točne informacije o končnem terminu izpita bodo kandidati prejeli od predavateljev v času predavanj. Kandidati in izpitna komisija se zberejo 15 minut pred začetkom!

Kandidati bodo odgovarjali pisno na 20 vprašanj (glej 11. člen Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova – Ur. l. RS, št. 99/2007). Pisni del izpita traja največ 90 minut. Kandidati, ki bodo dosegli najmanj 60 % točk (glej 13. člen pravilnika) istega dne opravljajo še ustni del izpita, ki traja največ 15 minut.

Kotizacija za to usposabljanje je 102 € na kandidata. Priporočamo, da RD kandidatu krije tudi stroške udeležbe.

Prijavitelj kandidatov (RD, ZZRS…) nakaže znesek kotizacije za kandidate, ki so se udeležili seminarja, na račun RZS najkasneje v osmih dneh od prejetega računa.

Na podlagi nakazanih kotizacij za poimensko navedene kandidate pripravi strokovna služba RZS pregled upravičencev, ki smejo sodelovati na tem seminarju in ga dostavi vodji seminarja ter pripravi podlage za potrdila kandidatom o udeležbi. Pripravi tudi podlage o uspešno opravljenem izpitu.

Vodja seminarja sme po svoji presoji preveriti upravičenost prisotnih, za kar mu je kandidat dolžan izročiti na vpogled svojo člansko izkaznico.

 

Djordje VUČKOVIĆ, l.r.,                                                                                         dr. Miroslav ŽABERL,

predsednik komisije RZS                                                                                       predsednik Ribiške zveze Slovenije

za usposabljanje v sladkovodnem ribištvu                                                                            

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks