Jan 13, 2022

ZAČETEK POSTOPKA KANDIDIRANJA ZA VOLITVE ORGANOV RZS V OBDOBJU 2022-2027

Na podlagi 2. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku z dne 20. 4. 2007 je upravni odbor Ribiške zveze Slovenije na  22. seji dne 15. 12. 2021 sprejel

 

S K L E P

o začetku postopka kandidiranja za volitve organov Ribiške zveze Slovenije 

za mandatno obdobje 2022 – 2027

 

1.

Začne se postopek kandidiranja za redne volitve, ki so na podlagi  določil statuta v pristojnosti skupščine Ribiške zveze Slovenije (v nadaljevanju RZS) .

2.

Kandidacijski postopek vodi kandidacijska komisija v sestavi:

—            Peter SOLAR (RD Šempeter) predsednik,

—            Zoran MARKO (RD Ljutomer) član in

—            Branko NOVAK (RD Majšperk) član.

3.

Postopek kandidiranja se prične za funkcije v vseh organih RZS – predsednika RZS (1) in člane upravnega odbora (9), predsednika (1) in člana nadzornega odbora (2), ter predsednika (1) in člane arbitraže (5).

4.

Kandidaturo za predsednika RZS, za predsednika in člane nadzornega odbora ter za predsednika in člane arbitraže sme vložiti vsaka članica RZS (vsaka ribiška družina) ali organ RZS za vsakogar, ki je član ribiške družine.

Kandidaturo za člana upravnega odbora lahko predlagajo članice – ribiške družine samo izmed članov ribiških družin iz območja, na katerem deluje predlagatelj.

5.

Kandidacijska komisija bo upoštevala kandidature, ki bodo na sedež RZS prispele do vključno torka 1. marca 2022 in bodo vsebovale podatke opredeljene v 4. členu Pravilnika o kandidacijskem postopku in na obrazcu, ki je priloga tega sklepa.

 

 

6.

Kandidacijska komisija pregleda prispele kandidature, sestavi kandidatno listo in postopa v skladu s 5. členom Pravilnika o kandidacijskem postopku.

Kandidatura je nepopolna, če jo ni vložila pristojna ribiška družina ali organ RZS, če ne vsebuje predpisanih osebnih in drugih podatkov, utemeljitve, ali če ne vsebuje pisnega soglasja kandidata, da sprejema kandidaturo. Kandidati za predsednika RZS so dolžni priložiti pisno tudi svoj osebni pogled na opravljanje funkcije in delovanje RZS v mandatnem obdobju.

7.

Volitve bodo potekale na redni letni skupščini RZS, predvidoma v četrtek 24. marca 2022.

8.

Sklep o začetku postopka kandidiranja se v pisni obliki posreduje vsem ribiškim družinam in organom RZS ter javno objavi na spletni strani RZS.

 

Ta sklep začne veljati takoj.

dr. Miroslav Žaberl,

predsednik RZS

 

Priloga: obrazec za kandidaturo

 

 

Vročiti:

—    članicam RZS,

—    organom RZS in

—    članom kandidacijske komisije.

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks