Mar 12, 2021

SKLIC 4. SEJE SKUPŠČINE RZS V LETU 2021

 

Spoštovani predsedniki RD in člani Skupščine RZS!

 

V RZS smo pripravili vse potrebno gradivo za pravočasen sklic in izvedbo redne skupščine RZS, ki jo naj bi skladno s sklepom UO RZS izvedli v četrtek 25.03.2021.

Žal epidemiološka slika ne dopušča izvedbe takšnega množičnega dogodka.

 

Čeprav določba 114. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (#PKP 6) izjemoma dopušča izvedbo skupščine korespondenčno, pa smo na UO RZS sklenili, da jo, predvsem zaradi dodatnih vsebinskih točk dnevnega reda (predlog spremembe statuta in poslovnika ter sprejem novega Pravilnika o varstvu osebnih podatkov), izvedemo "v živo", takrat ko bodo to dopuščale epidemiološke razmere. Če ne prej pa morda v sklopu obeležitve 140 letnice organiziranega ribištva na Slovenskem, ki bo potekalo tretjo soboto v mesecu juniju v Bohinjski Bistrici.

 

Dober prijem,

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                   predsednik RZS


PRILOGI:

- okvirni predlog dnevnega reda 4. seje skupščine RZS,

- 114 . člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (#PKP 6).Okvirni predlog dnevnega reda 4. seje skupščine RZS

Na podlagi 19. člena Statuta Ribiške zveze Slovenije je upravni odbor RZS na seji dne 25. februarja 2021, sprejel sklep o sklicu skupščine RZS, ki bo …. (točen datum, uro in lokacijo skupščine javimo naknadno glede na sprostitev državno zapovedanih omejitvenih ukrepov zaradi COVID-19).

 

Za sejo skupščine UO RZS predlaga naslednji dnevni red:

 

 1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine (predlagatelj: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL).
 2. Izvolitev zapisnikarice, verifikacijske komisije in dveh overiteljev zapisnika. (predlagatelj: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL).
 3. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti in verifikacija mandatov članov skupščine (poročevalec: predsednik verifikacijske komisije).
 4. Glasovanje o dnevnem redu seje (poročevalec: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL).
 5. Obravnava poročila o realizaciji sklepov in pobud s 3. seje skupščine v mandatu 2012-2017 (poročevalec: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL).
 6. Obravnava in sprejem letnega poročila RZS za leto 2020 (poročevalec: predsednik dr. Miroslav ŽABERL).
 7. Obravnava in sprejem poročila NO RZS o poslovanju v letu 2020 (poročevalec: predsednik NO Drago ŠKERGET).
 8. Obravnava predloga o višini članarine za leto 2022 (poročevalec: predsednik dr. Miroslav ŽABERL)
 9. Predlog sprememb Statuta RZS in Poslovnika o delu skupščine RZS – sklic skupščine na daljavo (poročevalca: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL in Peter SOLAR, predsednik KPV)
 10. Predlog novega Pravilnika o varstvu osebnih podatkov (poročevalca: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL in Peter SOLAR, predsednik KPV)
 11. Predlog pooblastila UO RZS za potrditev vloge o sofinanciranju športa v RZS (poročevalec: predsednik dr. Miroslav ŽABERL)
 12. Vprašanja in pobude predsednikov in zastopnikov RD.
 13. Podelitev plaket Ivana Franketa.

 

114 . člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (#PKP 6).

 

Besedilo celotnega akta najdete na povezavi http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8272

114. člen

(sklic in izvedba zbora članov društva, zveze društev oziroma podružnice tujega društva)

(1) Ne glede na določbe temeljnega akta oziroma statuta lahko društvo, zveza društev oziroma podružnica tujega društva (v nadaljnjem besedilu: društvo) v času do preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19, o najpomembnejših odločitvah skliče in izvede zbor članov društva korespondenčno, če lahko zagotovi enakopravnost sodelovanja vseh članov. Za sklic, izvedbo in odločanje na korespondenčnem zboru članov društva se uporabljajo določbe temeljnega akta društva.

(2) Če je zastopniku ali članu organov upravljanja društva v času veljavnosti ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 potekel mandat za zastopanje oziroma opravljanje funkcije, določen s temeljnim aktom oziroma statutom, se mu mandat podaljša do prvega zbora članov, ki sledi poteku mandatne dobe, če društvo zbora članov ne more sklicati na način, določen s prejšnjim odstavkom. Društvo je dolžno sklicati zbor članov najpozneje v treh mesecih od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19.

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za skupščino zbornice in skupščino združenja.Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks