Nov 22, 2019

Razpis izpitnega roka za RD Brežice in Novo mesto

RAZPIS IZPITNEGA ROKA ZA RIBIŠKI IZPIT
v RD NOVO MESTO IN RD BREŽICE

Datum seminarja: za člane RD Novo mesto 28.11.2019 ob 16:30, za člane RD Brežice 21. ali 22.11.2019 ob 17:00
Dat. izpitnega roka: sobota, 14. 12. 2019
Število kandidatov: 18 (kvota za eno izpitno komisijo)
Lokacija izpitnega roka: sedež RD Novo mesto od 8.00 ure naprej

Vodja izpitnega roka: Djordje VUČKOVIĆ

POGOJI za opravljanje izpita: A) opravljeni seminar za ribiški izpit, B) vsaj 180 dni pripravništva in C) opravljene in potrjene predpisane praktične aktivnosti pripravnikov (ribolov, delo ...; glej Pripravniški dnevnik, str. 4 – 6).

V seznam izpitnega roka je možen vnos kandidatov naslednjih kategorij: AP, DAP, TP, DTP, AŠP, TŠP ali DŠP. Opravi se jih tako, da njihove podatke administratorji RD prestavijo iz baze podatkov neposredno v razpisni obrazec programa KLEN do 9. decembra 2019. Na tej podlagi pripravi strokovna služba RZS pregled upravičencev do opravljanja izpita v tem roku po abecednem vrstnem redu ribiških družin in pripravi predtiskana potrdila o opravljenem izpitu (spričevala). Usklajeni razpored pristopov k opravljanju izpita pripravijo tajniki, ki prijavljajo kandidate tako, da bodo pristopili po štirje kandidati na uro. Seznam in podlage za potrdila z drugim gradivom za izpitni rok prejme vodja izpitnega roka.
RZS bo po e- pošti posredovala tajnikom RD, ki so prijavile kandidate, kopijo končnega seznama kandidatov, ki je prvenstveno namenjen vodji izpitnega roka.

Na izpitnem roku mora kandidat imeti pri sebi:
– člansko izkaznico,
– identifikacijski dokument (če na izkaznici ni fotografije),
– izpolnjen in ustrezno potrjen Pripravniški dnevnik ter
– potrdilo o opravljenem seminarju za ribiški izpit
kar predloži komisiji ob pristopu k opravljanju izpita. Preden kandidat žreba izpitna vprašanja, komisija pregleda ustreznost dokumentov, ki jih je predložil.

Kandidati bodo opravljali izpit pred komisijo RZS v sestavi:
Djordje VUČKOVIĆ, predsednik;
Mohor SLATNER, član,
Anton KELBL, član.

Če kandidat uspešno opravi izpit, predsednik izpitne komisije vpiše v seznam kandidatov navedbo »opravil« in se podpiše s svojima inicialkama.
V primeru neuspešno opravljenega izpita član izpitne komisije vpiše v kandidatov pripravniški dnevnik številčne oznake sklopov iz katerih ni bil uspešen. Predsednik izpitne komisije nato kandidatu razloži, v katerem časovnem odmiku ga sme administrator RD ponovno uvrstiti v seznam za naslednji izpitni rok.
Ne glede na uspešnost kandidata se vsi trije člani komisije podpišejo v kandidatov pripravniški dnevnik.
Po opravljenih izpitih predsednik izpitne komisije izpolni anketni vprašalnik o izpitnem roku in ga pošlje na RZS.
Kotizacija za opravljanje izpita v letu 2019 znaša 36 € na kandidata.
Ribiška družina nakaže znesek kotizacije za udeležene kandidate na račun RZS najkasneje v osmih dneh od prejetega računa.

Djordje VUČKOVIĆ, l.r.,                                                 dr. Miroslav ŽABERL,
predsednik komisije RZS                                               predsednik Ribiške zveze Slovenije
za usposabljanje v sladkovodnem ribištvu

 

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks