Oct 22, 2019

Razpis izpitnega roka za ribiške izpite v ZRD Ljubljana

Datum seminarja:  sobota, 9.11.2019   Dat. izpitnega roka: petek, 22.11.2019  ob 15.00

Število kandidatov:                      18 (kvota za eno izpitno komisijo)

Lokacija izpitnega roka:             ZRD Ljubljana, Povodje

Vodja izpitnega roka:                 Slavko LASNIK

POGOJI za opravljanje izpita: A) opravljeni seminar za ribiški izpit, B) vsaj 180 dni pripravništva in C) opravljene in potrjene predpisane praktične aktivnosti pripravnikov (ribolov, delo ...; glej Pripravniški dnevnik, str. 4 – 6).

V seznam izpitnega roka je možen vnos kandidatov naslednjih kategorij: AP, DAP, TP, DTP, AŠP, TŠP ali DŠP. Opravi se jih tako, da njihove podatke administratorji RD prestavijo iz baze podatkov neposredno v razpisni obrazec programa KLEN, in sicer vključno do sobote, 16. novembra 2019. Na tej podlagi pripravi strokovna služba RZS pregled upravičencev do opravljanja izpita v tem roku po abecednem vrstnem redu ribiških družin in pripravi predtiskana potrdila o opravljenem izpitu (spričevala). Usklajeni razpored pristopov k opravljanju izpita pripravijo tajniki, ki prijavljajo kandidate tako, da bodo pristopili po štirje kandidati na uro. Seznam in podlage za potrdila z drugim gradivom za izpitni rok prejme vodja izpitnega roka.

RZS bo po e- pošti posredovala tajnikom RD, ki so prijavile kandidate, kopijo končnega seznama kandidatov, ki je prvenstveno namenjen vodji izpitnega roka.

Na izpitnem roku mora kandidat imeti pri sebi:

–      člansko izkaznico,

–      identifikacijski dokument (če na izkaznici ni fotografije),

–      izpolnjen in ustrezno potrjen Pripravniški dnevnik ter

–      potrdilo o opravljenem seminarju za ribiški izpit

kar predloži komisiji ob pristopu k opravljanju izpita. Preden kandidat žreba izpitna vprašanja, komisija pregleda ustreznost dokumentov, ki jih je predložil.

Kandidati bodo opravljali izpit pred komisijo RZS v sestavi:

Komisija 1

Slavko LASNIK, predsednik;

Igor KLOBOVES, član,

Ciril ZRNEC, član.

Komisija 2

Jože TROJAR, predsednik;

Dušan PEČNIK, član,

Antonija SABOTIN PEČNIK, član.

 

Če kandidat uspešno opravi izpit, predsednik izpitne komisije vpiše v seznam kandidatov navedbo »opravil« in se podpiše s svojima inicialkama.

V primeru neuspešno opravljenega izpita član izpitne komisije vpiše v kandidatov pripravniški dnevnik številčne oznake sklopov iz katerih ni bil uspešen. Predsednik izpitne komisije nato kandidatu razloži, v katerem časovnem odmiku ga sme administrator RD ponovno uvrstiti v seznam za naslednji izpitni rok.

Ne glede na uspešnost kandidata se vsi trije člani komisije podpišejo v kandidatov pripravniški dnevnik.

Po opravljenih izpitih predsednik izpitne komisije izpolni anketni vprašalnik o izpitnem roku in ga pošlje na RZS.

Kotizacija za opravljanje izpita v letu 2019 znaša 36 € na kandidata.

Ribiška družina nakaže znesek kotizacije za udeležene kandidate na račun RZS najkasneje v osmih dneh od prejetega računa.

Djordje VUČKOVIĆ, l.r.,                                                                                        dr. Miroslav ŽABERL,

predsednik komisije RZS                                                                                       predsednik Ribiške zveze Slovenije

za usposabljanje v sladkovodnem ribištvu

Objavil: Strokovna služba RZS

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks