Mar 13, 2019

SKLIC 2. SEJE SKUPŠČINE RZS V MANDATU 2017–2022

Na podlagi 19. člena Statuta Ribiške zveze Slovenije je upravni odbor RZS na seji dne 12. marca 2019, sprejel sklep o sklicu skupščine RZS, ki bo v četrtek, 28. marca t.l., z začetkom ob 17.00 uri v prostorih Območne obrtne zbornice Vič na Tržaški cesti 207 v Ljubljani.

 

Za sejo skupščine UO RZS predlaga naslednji dnevni red:

 

 1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine (predlagatelj: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL).
 2. Izvolitev zapisnikarice, verifikacijske komisije in dveh overiteljev zapisnika. (predlagatelj: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL).
 3. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti in verifikacija mandatov članov skupščine (poročevalec: predsednik verifikacijske komisije).
 4. Glasovanje o dnevnem redu seje (poročevalec: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL).
 5. Obravnava poročila o realizaciji sklepov in pobud z izredne seje skupščine v mandatu 2012-2017 (poročevalec: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL).
 6. Obravnava in sprejem letnega poročila RZS za leto 2018 (poročevalec: predsednik dr. Miroslav ŽABERL).
 7. Obravnava in sprejem poročila NO RZS o poslovanju v letu 2018 (poročevalec: predsednik NO Drago ŠKERGET).
  1. Obravnava predloga o višini članarine za leto 2020 ter finančnega načrta RZS za leto 2020 (poročevalec: predsednik dr. Miroslav ŽABERL in računovodkinja Ivica SUSMAN).
  2. Predlog pooblastila UO RZS za potrditev vloge o sofinanciranju športa v RZS (poročevalec: predsednik dr. Miroslav ŽABERL in računovodkinja Ivica SUSMAN).
  3. Predlog dopolnitve Poslovnika o delu skupščine RZS (poročevalec: predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL)
  4. Vprašanja in pobude predsednikov in zastopnikov RD.

 

Glede dodatne točke dnevnega reda lahko na podlagi 3. člena Poslovnika o delu skupščine RZS: član RZS ali (stalni) član skupščine, ki želi predlagati spremembo oz. dopolnitev dnevnega reda, mora to pisno sporočiti najmanj osem dni pred sejo. Svoj predlog mora obrazložiti. Če je izpolnjen ta pogoj, skupščina pred sprejetjem dnevnega reda najprej glasuje o predlagani spremembi oz. dopolnitvi in nato o dnevnem redu v celoti.

Za prijavo k razpravi se je potrebno pred začetkom seje skupščine prijaviti s prijavnico, sama razprava se izvede po vrstnem redu prijav skladno z  8. členom Poslovnika o delu skupščine RZS ki določa da:  razpravljalci, ki predstavljajo stališča skupna po posameznih območjih, razpravljajo pred drugimi. Drugim prisotnim daje predsedstvo skupščine besedo po zaključku razprave članov. Predsedstvo skupščine sme razpravo časovno omejiti. Kakršnekoli druge oblike prijav na razpravo, se ne bodo upoštevale.

 

Vse prisotne na seji skupščine RZS posebej opozarjamo, da:

- predstavniki RD, ki ne bodo imeli pravočasno urejene podatke (točni podatki o zakonitem zastopniku, napačna ali prepozno oddana pooblastila za zastopanje RD, napačni obrazec pooblastila) ne bodo mogli zastopati in imeti glasovalnih pravic za matično RD in se bodo seje skupščine lahko udeležili zgolj kot opazovalci. Za pravočasno oddano pooblastilo se smatra pooblastilo, ki je  prispelo po pošti (navadni, e-pošti) pred sejo oz. na datum seje skupščine oziroma je osebno oddano pred samim začetkom skupščine.

- predsedniki RD so zakoniti zastopniki teh društev in ne potrebujejo pooblastil. Njihovo verodostojnost bo verifikacijska komisija preverjala pred začetkom seje na podlagi podatkov AJPES, ki jih pridobi strokovna služba RZS;

- verifikacijska komisija bo preverjala in dosledno izvajala določbe 3. člena statuta RZS (člani UO RZS, predsednik RZS, člani NO RZS ali člani arbitraže RZS ne morejo biti člani skupščine RZS) in 5. člena poslovnika RZS o delu skupščine (sklepčnost ugotavlja verifikacijska komisija po pregledu pooblastil članov, ki jih predložijo pred sejo skupščine in o ugotovitvah poroča na seji skupščine). V izogib napakam upravne odbore RD zato pozivamo, da pred imenovanjem preverijo ali predlagani zastopnik ustreza zgoraj omenjenim določilom. Enako velja tudi za predsednike RD, ki so sicer zakoniti zastopniki svojih RD a zaradi svojih funkcij v UO RZS; NO RZS in arbitraži) ne morejo glasovati na skupščini.

 

Če ob času predvidenem za začetek seje skupščine, ni podana sklepčnost (navzočnost več kot 50% članov, ki morajo imeti več kot 50% glasov), se začetek seje skupščine preloži za 30 minut. Takrat je skupščina sklepčna, če je navzočih več kot 1/3 članov, ki morajo imeti več kot 1/3 glasov.

Seja bo končana do  predvidoma 19.30 ure.

 

Na svidenje in DOBER PRIJEM!                                                  

 

                                                                                                   dr. Miroslav ŽABERL,

                                                                                                   predsednik RZS

 

Obvestilo: udeležencem te seje skupščine RZS je zagotovljeno parkiranje na dvorišču stavbe Območne obrtne zbornice Vič.RZS  bo predstavnikom zagotovila povrnitev dejanskih stroškov prevoza, ob čemer po možnosti zagotovite racionalni skupni prevoz na sejo skupščine.

 

PRILOGE:

- pooblastilo za zastopanje RD na 2. seji skupščine RZS dne 28. 3. 2019

- prijavnica za razpravo na 2. seji skupščine RZS dne 28 .3. 2019

- seznam funkcionarjev ki ne morejo biti člani skupščine RZS v mandatu 2017-2022

- gradivo za skupščino

Objavil: Igor Holy

Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
© Vse pravice pridržane 2011 | produkcija: sinusiks